ความสัมพันธ์ภายในการปฏิบัติการข่าวสาร

โดย น.อ.นิวัติ  เนียมพลอย

โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น ๓๗

B.Sc.in Command, Control & Communication and Information System, RMCS.

M.Sc.in Information Security, RHUL.

                ตามที่สำนักงานการปรับปรุงกำลังทหาร (Office of Force Transformation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่เอกสารการประยุกต์ใช้งานการสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (The Implementation of Network-Centric Warfare) โดยเสนอว่าความขัดแย้งสามารถถูกกำหนดให้อยู่ใน ๔ กรอบใหญ่ (Domain of Conflict) ได้แก่ กรอบสังคม (Social Domain), กรอบความคิด(Cognitive Domain), กรอบข้อมูลข่าวสาร (Information Domain) และกรอบทางกายภาพ (Physical Domain) ทั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การสงครามในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age Warfare) นั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทุก ๆ กรอบ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง Network Centric Warfare (NCW) [1].

Information Age

รูปที่ ๑. กรอบของความขัดแย้ง (Domains of Conflict)

ปัจจุบัน กำลังพลทางทหารมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในหลายแง่มุม โดยในภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะหรือนโยบายของหน่วยงานหรือเหล่าทัพ ในยุคการทหารสมัยใหม่ การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) เป็นส่วนสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ในกระบวนการทำงานตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ลงไปจนถึงระดับยุทธวิธี ทั้งนี้จะพบว่ามีกิจกรรมหรือองค์ประกอบหลายประการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับกรอบการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เช่น การบัญชาการและควบคุม (Command and Control: C2), การสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare: IW), การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare: EW), การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Operations: CNO) เป็นต้น ดังนั้น  ความสัมพันธ์ทั้งหลายระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ควรได้รับการศึกษาและสร้างความเข้าใจให้กับกำลังพลในการทำงานของตนเอง รวมทั้งเพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ที่จะนำองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ร่วมกัน

๑. การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operations)

อ้างอิง  Joint Publication 3-13 Information Operations 27 November 2012, ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมีอิทธิพล ขัดขวาง ทำลาย หรือช่วงชิงขีดความสามารถในการตัดสินใจ และแบ่งปันผลของการตัดสินใจของศัตรู

“… the information is a power tools to influence, disrupt, corrupt, or usurp an adversary’s ability to make and share decisions.” [2]

สำหรับกรอบข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน การเอาชนะในสงครามสามารถทำได้โดยการควบคุมการตัดสินใจของศัตรูเป็นหลัก การปฏิบัติการในมิติของข้อมูลข่าวสารจึงเป็นองค์ประกอบหลักในการสงครามยุคใหม่ นอกจากนี้ Joint Publication 3-13 Information Operations 27 November 2012 Incorporating Change 1, 20 November 2014  ได้กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือของพลังอำนาจชองชาติ ในการใช้ต่อสู้และรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ รอบโลก ซึ่งการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสารจะต้องการความสามารถในการรับ-ส่ง, เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลข่าวสารในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง (Near Real Time) ด้วยความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ฝ่ายศัตรูมีความตื่นตัวอย่างมีนัยสำคัญในการใช้เทคโนโลยี และใช้ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารเช่นกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เช่นเดียวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมด้านยุทธการ

“The instruments of national power (diplomatic, informational, military, and economic) provide leaders in the US with the means and ways of dealing with crises around the world. Employing these means in the information environment requires the ability to securely transmit, receive, store, and process information in near real time.” [2-1]

๑.๑ สภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Environment)

สภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร คือ การรวบรวมผสมผสานของบุคคล, องค์กร และระบบที่จะเก็บรวบรวม, ประมวลผล, แจกจ่าย และกระทำต่อข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสารประกอบไปด้วยมิติที่เกี่ยวข้องกันสามมิติที่เกี่ยวข้องกับบุคคล, องค์กร และระบบ มิติทั้งสามนี้ ได้แก่ มิติทางกายภาพ (Physical Dimension), มิติทางข้อมูลข่าวสาร (Informational Dimension), และมิติทางกระบวนความคิด (Cognitive Dimension)

๑.๑.๑ มิติทางกายภาพ (Physical Dimension) มิติทางกายภาพประกอบด้วย ระบบบัญชาการและควบคุม, ผู้ตัดสินใจหลัก, และโครงสร้างสาธารณูปโภคที่สนับสนุนต่าง ๆ ที่ทำให้บุคคลกรและองค์กรสร้างผลกระทบต่อเป้าหมายได้ มิติทางกายภาพนี้เป็นห้วงที่อุปกรณ์ทางกายภาพและเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงมนุษย์ (human beings), อุปกรณ์ด้านการบัญชาการและควบคุม (C2 facilities), สื่อสิ่งพิมพ์ (newspapers & books), สถานีไมโครเวฟ (microwave towers), ชุดประมวลผลคอมพิวเตอร์ (computer processing unit), คอมพิวเตอร์พกพา (laptops), โทรศัพท์อัจฉริยะ (smart phones), หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ทั้งนี้ มิติทางกายภาพไม่จำกัดเพียงกระบวนการหรือระบบทางทหาร แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่อของชาติทางด้านเศรษฐกิจ และระบบภูมิศาสตร์ ดังนั้น มิติทางกายภาพจะเป็นสิ่งที่มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คน (people), อุปกรณ์ (physical equipment), ระบบ (systems), และกระบวนการต่าง ๆ (processes) ที่ผู้บังคับบัญชา/ผู้นำ (Commander/Leader), ระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control System), ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System), ระบบสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic and Communication System), โครงสร้างสาธารณูปโภคสนับสนุน (Supportive Infrastructure), และกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) เป็นต้น

๑.๑.๒  มิติทางข้อมูลข่าวสาร (The Information Dimension) องค์ประกอบของมิติทางข้อมูลข่าวสารนอกจากเนื้อหาของข้อมูลแล้วได้รวมถึงสถานที่และวิธีการที่ข้อมูลข่าวสารนั้นถูกรวบรวม ประมวลผล เก็บบันทึก เผยแพร่ และป้องกัน มิติทางข้อมูลข่าวสารนี้เป็นที่ซึ่งอยู่ในกรอบการปฏิบัติของการบัญชาการและควบคุมของกำลังทหาร และเป็นที่สร้างความชัดเจนของความตั้งใจของผู้บังคับบัญชาให้ปรากฏต่อกำลังทหาร ซึ่งกิจกรรมในมิตินี้มีผลกระทบต่อเนื้อหาและการไหลเวียนของข้อมูล อีกทั้งมิตินี้ยังมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการประเมิน, การจัดการ, การแจกจ่าย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกระบวนการข่าวกรอง โดยมีตัวอย่างขององค์ความรู้ที่ต้องถูกใช้ในมิตินี้ เช่น การข่าวกรอง (Intelligence), การสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare), การรับประกันข้อมูลข่าวสาร (Information Assurance), การปฏิบัติการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร (Information Support Operation), การกระจายข้อมูล (Data Distribution), และการกำหนดเป้าหมาย (Targeting) เป็นต้น

       ๑.๑.๓  มิติทางกระบวนความคิด (The Cognitive Dimension)  มิติทางกระบวนความคิดนี้เป็นแหล่งของความคิดจิตสำนึกของผู้ที่ส่ง, รับ และสนองตอบหรือกระทำต่อข้อมูลข่าวสาร มิตินี้จะถูกอ้างถึงกิจกรรมการประมวลข้อมูล (Information Processing), การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Information Perception), และการพิจารณา(Judgment) และการตัดสินตกลงใจ (Decision Making) ในสองระดับ คือ ระดับส่วนบุคคล (individual) และระดับกลุ่มหรือสังคม (Group/Social) องค์ประกอบเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยซึ่งรวมถึง ความเชื่อส่วนบุคคล, ความเชื่อทางวัฒนธรรม, บรรทัดฐาน, จุดด้อย, แรงกระตุ้น, อารมณ์, ประสบการณ์, ศีลธรรม, การศึกษา, สุขภาพจิต, ลักษณะเฉพาะตน และอุดมคติ ซึ่งการระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจในวิธีการที่สร้างผลกระทบที่ต้องการต่อจิตใจของผู้ตัดสินตกลงใจ  ดังนั้นมิตินี้ได้สร้างส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่จะมีผลกระทบต่อความเข้าใจ และการตัดสินใจของมนุษย์ในมิตินี้ เช่น การศึกษา (Education), ความเชื่อ (Believe), วัฒนธรรม (Culture), เรื่องราวสาธารณชน (Public Affair), กระบวนการคิด (Thinking Methods), การปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร (Civil-Military Operation), และการลวงทางทหาร (Military Deception) เป็นต้น

IE&Activities

รูปที่ ๒. สภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร มิติและองค์ประกอบต่าง ๆ

 

๑.๒ ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (Information-Related Capabilities :IRC)

       ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือ เทคนิค และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกใช้ภายในมิติของสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ(Ends) ขีดความสามารถเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience: TA) ที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารก่อนและหลังจากที่ได้ถูกตัดสินใจไปแล้ว กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกสำหรับสร้างอิทธิพล และสามารถที่อาจจะเป็นพันธมิตร, หุ้นส่วนนานาชาติ, ศัตรู หรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นศัตรู กองกำลังร่วมจะเป็นเสมือนเครื่องมือและทรัพยากร (Means) ในการใช้ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (IRC) เสมือนเป็นวิธีการ (Ways) ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลข่าวสารที่ให้กับ หรือได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย (TA) ภายในสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร ที่จะสร้างผลกระทบต่อการตัดสินตกลงใจ และการปฏิบัติต่าง ๆ ของศัตรูที่เกิดขึ้นในมิติทางกายภาพ

Application IRC

รูปที่ ๓. การนำขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (IRC) ไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ

         ผู้บังคับบัญชาจะใช้ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (IRC) ในการสร้างความได้เปรียบในสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร การนำขีดความสามารถ (IRC) เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยขีดความสามารถของการปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติการ (Operations Security: OPSEC), การรับประกันข้อมูลข่าวสาร (Information Assurance: IA), การต่อต้านการลวง (Counter-Deception), การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security), การสนับสนุนทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์(EW support) และการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Protection) ซึ่งขีดความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวดในการดำเนินการ และการป้องกันการบัญชาการและควบคุม (C2) ของผู้บัญชาการทหาร โดยมีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่

๑.๒.๑ ข่าวสาร (Information) เป็นเนื้อหา หรือความหมายของข้อมูลที่เกิดจากการกระทำ

๑.๒.๒ ข้อมูล (Data) เป็นสัญญาณในการแปลความ เช่น ตัวอักษร หรือสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   ที่สามารถลดความไม่แน่นอนหรือการมีสองนัยของเนื้อความ

๑.๒.๓ ความรู้ (Knowledge) เป็นข้อมูลข่าวสารในบริบทที่ทำให้เกิดการปฏิบัติโดยตรง ความรู้สามารถถูกแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

– ความรู้โดยตรง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษร แผนผัง สูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อต่าง ๆ

– ความรู้แฝง (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดผ่านตัวอักษร หรือสื่อต่าง ๆ ได้ เป็นทักษะต้องการการฝึกฝน เช่น ความชำนาญ และความถนัด เป็นต้น

๑.๒.๔ อิทธิพล (Influence) เป็นการกระทำ หรือพลังในการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (End) ต่อกลุ่มเป้าหมาย (TA)

๑.๒.๕ เครื่องมือ (Means) เป็นทรัพยากรที่สามารถใช้งานได้ของรัฐบาล (National Government), องค์กรที่ไม่ใช้รัฐ (Non-nation Actor), หรือศัตรูในการแสวงหาวัตถุประสงค์ที่ต้องการของตนเอง

๑.๒.๖ แนวทาง (Ways) เป็นวิธีการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ (Means) หรือทรัพยากร เพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (End) ซึ่งแนวทางต่าง ๆ นี้สามารถอยู่ในลักษณะการชักจูงโดยสมัครใจ หรือการบีบบังคับโดยใช้กำลัง

๑.๒.๗ ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (IRC) เป็นวิธีการ เครื่องมือ เทคนิค หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้เพื่อสร้างผลกระทบ และสภาวะที่ต้องการด้านปฏิบัติการภายในมิติทั้งสามของสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ มิติทางกายภาพ, มิติทางข้อมูลข่าวสาร และมิติทางกระบวนความคิด

๑.๒.๘ กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience: TA) เป็นบุคคลเป้าหมายทั้งรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ถูกเลือกที่รับอิทธิพลที่สร้างขึ้นให้เกิดผลกระทบหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

๑.๒.๘ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ (End) เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากแนวทาง (Way) ในการประยุกต์ใช้ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมลข่าวสาร (IRC)

 

๒. การประยุกต์ใช้การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO Application)

            กรอบการทำงานได้บรรยายถึงการนำไปใช้ การบูรณาการ และการประสานสอดคล้องของขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ในการสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างผลกระทบที่ต้องการในการสนับสนุนความสำเร็จของวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ผู้บัญชาการทหารสามารถจัดตั้งนายทหารเสนาธิการฝ่ายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO staff) เพื่อให้บังคับบัญชาและการประสานงานในภาพรวมกับทุกกรมฝ่ายเสนาธิการ และสนับสนุนโครงสร้างการจัดในทุกแง่มุมของการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บัญชาการทหารส่วนใหญ่จะมีนายทหารเสนาธิการฝ่ายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในด้านนี้ ทั้งนี้เมื่อต้องมีการเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ ผู้บัญชาการทหารยังสามารถจัดตั้งชุดทำงานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO Cell) เพื่อเพิ่มเติมความชำนาญและการประสานงานข้ามสายงาน และระหว่างองค์กร

การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเป็นมากกว่าความเป็นเจ้าของในขีดความสามารถส่วนบุคคล แต่เป็นการใช้ขีดความสามารถเหล่านั้นเพื่อเป็นการทวีกำลังในการสร้างผลกระทบที่ต้องการ ทั้งนี้มีขีดความสามารถทางทหารมากมายที่สนับสนุนการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และควรนำไปพิจารณาในขั้นตอนการวางแผนทางทหาร  ขีดความสามารถเหล่านี้รวมถึง การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Communications: SC), การประสานงานร่วมระหว่างองค์กร (Joint Interagency Coordination Group), กิจการสาธารณะ (Public Affairs), การปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร (Civil-Military Operations), การปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyberspace Operations: CO), การรับประกันข้อมูลข่าวสาร (Information Assurance), การปฏิบัติการอวกาศ (Space Operations), การปฏิบัติการสนับสนุนข่าวสารทางทหาร (Military Information Support Operations: MISO), การข่างกรอง, การลวงทางทหาร (Military Deception), การรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติการ (Operations Security), การปฏิบัติการเทคนิคพิเศษ (Special Technical Operations), การปฏิบัติการทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วม (Joint Electromagnetic Spectrum Operations), และการพบปะของผู้นำหลัก (Key Leader Engagement) นอกจาการนี้ยังมีกิจกรรมอื่นที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ตามรูป ๔.

800px-IO_Integration_into_Joint_Operations_-_Notional

รูปที่ ๔. กิจกรรมการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร

 

๓. การสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare: IW)

เดิมการสงครามข้อมูลข่าวสาร (IW) เป็นแนวความคิดของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือฝ่ายตรงข้าม การสงครามข้อมูลข่าวสารนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร, การรับประกันความเป็นเจ้าของข้อมูล, การแพร่กระจายของโฆษณาชวนเชื่อ หรือการเบี่ยงเบนข่าวสารเพื่อการลดทอนกำลังของข้าศึกและสาธารณะ, การลดคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร และการปฏิเสธโอกาสในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกำลังฝ่ายตรงข้าม การสงครามข้อมูลข่าวสารนี้มีความใกล้เคียงกันสงครามจิตวิทยา [3] ในขณะที่นานาชาติใช้กรอบการปฏิบัติที่กว้างกว่านั้นในคำว่า การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มุ่งไปยังแง่มุมของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม การวิเคราะห์การตัดสินใจ และแง่มุมของการบัญชาการและควบคุม ทั้งนี้อ้างอิงตามเอกสาร Joint Publication 3-13: Information Operations, 13 February 2006 คำว่า สงครามข้อมูลข่าวสาร (IW)ได้ถูกนำออกจากหลักนิยมการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ทั้งหมดแล้ว [4]

 

๔. การสงครามบัญชาการและควบคุม (Command and Control Warfare: C2W)

การสงครามบัญชาการและควบคุม (C2W) เป็นการประยุกต์ใช้งานการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสาร สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลายในการโจมตี หรือป้องกันการบัญชาการและควบคุม

Command and Control Warfare (C2W) is a war fighting application of IW in military operations and employs various techniques and technologies to attack or protect command and control.” [5]

กห.สหรัฐฯ ได้ให้ความหมายของการสงครามบัญชาการและควบคุม ว่าเป็น การบูรณาการใช้งานการรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติการ (Operations Security), การลวงทางทหาร (Military Deception), การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operations), สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare), และการทำลายทางกายภาพ (Physical Destruction) เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันกับการข่าวกรอง การปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร, การสร้างอิทธิพล, การด้อยค่า หรือการทำลายขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุมของศัตรู ในขณะเดียวกันต้องป้องกันขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุมของฝ่ายเดียวกันต่อการกระทำของศัตรูด้วย จึงทำให้การสงครามบัญชาการและควบคุม (C2W) แบ่งเป็น ๒ ลักษณะได้แก่ การปฏิบัติเชิงรุก และการปฏิบัติเชิงรับ ดังนี้

๔.๑ การโจมตีการบัญชาการและควบคุม (C2 Attack)

       เป็นการปฏิบัติเชิงรุก เพื่อลดทอนประสิทธิภาพการบัญชาการและควบคุมของกำลังศัตรูโดยการปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร, การสร้างอิทธิพล, การบั่นทอน หรือการทำลายระบบบัญชาการและควบคุมของศัตรู

๔.๒ การป้องกันการบัญชาการและควบคุม (C2 Protect)

เป็นการปฏิบัติเชิงรับ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการบัญชาการและควบคุมของกำลังฝ่ายเราโดยการสร้างความได้เปรียบ หรือทำลายความพยายามของศัตรูในการปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร, การสร้างอิทธิพล, การบั่นทอน หรือการทำลายระบบบัญชาการและควบคุมของฝ่ายเรา

c2-warfare

รูปที่ ๕. การสงครามการบัญชาการและควบคุม

การเปรียบเทียบมาตรการระหว่างการสงครามการบัญชาการและควบคุม (C2W) กับการสงครามข้อมูลข่าวสาร (IW) นั้นใกล้เคียงกันมาก ความแตกต่างมีเพียงการทำลายทางกายภาพของ C2W และการปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ IW และหากเปรียบเทียบการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) พบว่ายังมีขีดความสามารถสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในหลายด้านที่หายไม่ได้ถูกกล่าวไว้ใน C2W และ IW โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นขีดความสามารถส่วนใหญ่ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับกรอบกระบวนความคิด

 

๕. การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (The Effects Based Operations: EBO)

“Operational Art translates the commander’s strategy into operational design, and, ultimately, tactical action, by integrating the key activities of all levels of war.”

JP 1-02, Dictionary of Military and Associated Term

ตามหลักยุทธศิลป์ แนวความคิดการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบสามารถนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดสภาวะ/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (End Stage) ที่ต้องการซึ่งได้มาโดยการดำเนินตามกิจ/หนทางปฏิบัติต่าง ๆ  Ways) ตามกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและเครื่องมือ (Means) ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวความคิดนี้เป็นยุทธศาสตร์เชิงความคิดที่ยอมรับในการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน ดังนั้นการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารจึงมีความสัมพันธ์และดำเนินการภายใต้แนวความคิดการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบนี้

ST-OA-EBO

รูปที่ ๖. ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ ยุทธศิลป์ และการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ

การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) เป็นหนึ่งในการทำงานที่สำคัญตามแนวความคิดการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (EBO) ซึ่งองค์ประกอบของ IO ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบของ EBO ได้ดังนี้

๕.๑ ผลกระทบ (Effects)

ผลกระทบสำหรับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) คือ วัตถุประสงค์(Objectives) ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการให้เกิดสามารถถูกกำหนดจากความตั้งใจของผู้บังคับบัญชา (Commander’s intent) ต่อกลุ่มเป้าหมาย (TA) ซึ่งรวมถึงพันธมิตร, หุ้นส่วนนานาชาติ, ศัตรู หรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นศัตรู

๕.๒ กลไก (Mechanisms)

กลไกที่ใช้ในการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการทรัพยากร และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กองกำลังร่วม (ผู้บังคับบัญชา, นายทหารเสนาธิการฝ่ายข้อมูลข่าวสาร, หน่วยงานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และกำลังทหารในการปฏิบัติการ) รวมทั้งยุทโธปกรณ์หลักต่าง ๆ

๕.๓ การกระทำ (Actions)

การประทำของการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) สามารถดำเนินการผ่านขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (IRCs) ได้ ซึ่งอาจเป็นขีดความสามารถทางทหารทั้งหมดที่สนับสนุนกลไกการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น C2W, IW, EW และการสื่อสารทางยุทธศาสตร์(Strategic Communication: SC) เป็นต้น

EBO-IO

รูปที่ ๗. ความสัมพันธ์ระหว่าง EBO และ IO

๖. การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: SC)

            การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (SC) หมายถึง การสื่อสารที่พยายามกระจายข้อมูลโดยซึมซาบอย่างมีวาระ/นัยยะและแม่บทแบบแผน โดยทั่วไปแล้วแม่บทแบบแผนนี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน, การกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการสนับสนุนแต่งตั้งทางกฎหมายเป็นการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

“The Strategic Communications (SC) means infusing communications efforts with an agenda and a master plan. Typically, that master plan involves promoting the brand of an organization, urging people to do specific actions, or advocating particular legislation.” [6]

นอกจากนี้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (SC) อาจหมายถึง การสื่อถึงแนวความคิด, กระบวนการ, หรือข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการในจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ระยะไกลขององค์กร โดยการอำนวยความสะดวกของการวางแผนล่วงหน้า หรือการสื่อสารระยะไกล ซึ่งจะใช้เครือข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือยุทโธปกรณ์เครือข่ายเฉพาะในการประสานการปฏิบัติและกิจกรรมขององค์กรธุรกิจ, องค์กรไม่แสวงหากำไร, องค์กรธุรกิจการทหาร หรือหน่วยทางสู้รบและส่งกำลังบำรุง ทั้งนี้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ อาจหมายถึง การทำงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานที่รองรับกระบวกการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกขององค์กร [7]

อย่างไรก็ตาม NATO ได้ยอมรับนโยบายการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ และให้คำจำกัดความว่าเป็นการประสานงานและความเหมาะสมในกิจกรรมด้านการสื่อสารขีดและการใช้ขีดความสามารถของ NATO – ในการทูตสาธารณะ, ความสัมพันธ์ทางทหารกับสาธารณะ, การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างเหมาะสม – ในการสนับสนุนนโยบาย, การปฏิบัติการ, กิจกรรมต่าง ๆ ของพันธมิตร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ NATO

….Strategic Communication as “the coordinated and appropriate use of NATO communications activities and capabilities – Public Diplomacy, Military Public Affairs, Information Operations and Psychological Operations, as appropriate – in support of alliance policies, operations and activities, and in order to advance NATO’s aims”…

NATO Policy on Strategic Communication

การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (SC) ได้อ้างถึงความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการทำความเข้าใจและการปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้าง, เสริมความเข้มแข็ง หรือการรักษาสภาวะที่เกื้อกูลต่อความก้าวหน้าของผลประโยชน์, นโยบาย, วัตถุประสงค์ของรัฐบาลสหรัฐตลอดการใช้การประสานงานของโครงการ, แผนงาน, สาระสำคัญ, ข้อความและผลลัพธ์ที่ประสานสอดคล้องกันกับพลังที่ได้จากเครื่องมือของพลังอำนาจของชาติ (ได้แก่ การทูต, ข้อมูลข่าวสาร, การทหาร และเศรษฐกิจ) ซึ่งกองทัพสหรัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ โดยใช้การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO), กิจการสาธารณะ (PA), และกลาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะ (Defense Support Public Diplomacy: DSPD) ดังนั้นการพิจารณาด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (SC) ควรรวมอยู่ในการวางแผนปฏิบัติการทางทหารในทุกโอกาสตั้งแต่ในยามสงบจนถึงในการปฏิบัติการขนาดใหญ่ [8]

จากร่างเอกสารหลักนิยมของกองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (SC) กับการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสามารถกำหนดขีดความสามารถที่ต้องการของ SC ในการสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ขีดความสามารถที่ต้องการของ SC ได้แก่

๖.๑  ขีดความสามารถหลักของ SC

๖.๑.๑  ทางเลือกการป้องปรามที่อ่อนตัว (Flexible Deterrence Options : FDO)

ทางเลือกการป้องปรามที่อ่อนตัว (FDO) นี้ถูกพัฒนาสำหรับใช้เป็นเครื่องมือแต่ละอย่างของพลังอำนาจของชาติ เป็นการปฏิบัติที่ได้ถูกวางแผนล่วงหน้าไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องปราม ส่งสัญญาณของความเป็นธรรมของฝ่ายเรา และสร้างอิทธิพลต่อการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม จุดประสงค์พื้นฐานคือ การนำประเด็นไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และไม่ให้มีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ โดยการส่งข้อความที่เหมาะสมไปยังฝ่ายต่าง ๆ ของคู่พิพาท ทั้งนี้ยังเป็นการเลือกวางที่ตั้งกำลังรบของฝ่ายเราในลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติของแผนยุทธการ หรือคำสั่งยุทธการในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสู้รบได้ [9]

๖.๑.๒ การแสดงกำลัง (Show of Forces)

การแสดงกำลังเป็นการปฏิบัติที่แสดงการแก้ไขปัญหาของชาติ รวมถึงการปรากฏของกำลังทหารที่น่าเชื่อถือ ในความพยายามที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติเหล่านี้ยังรวมถึงการใช้กำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการในกองกำลังผสมนานาชาติตามอาณัติของสหประชาชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพิ่มขยายอิทธิพลในภูมิภาค รวมทั้งเริมความเชื่อมั่นให้กับกำลังทหารของฝ่ายเราและพันธมิตร นอกจากนี้ กำลังรบที่ใช้ในการแสดงกำลังนี้ยังมีขีดความสามารถของทางเลือกการป้องปรามที่อ่อนตัว (FDO) และการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปสู่การใช้กำลังตอบโต้วิกฤตกาล หรือกิจกรรมภาวะเผชิญเหตุที่จำกัด [10]

๖.๑.๓ ข่าวสารทางทัศนะ (Visual Information: VI)

ข่าวสารทางทัศนะ(VI) เป็นการนำเสนอข้อมูลในสื่อที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นต่าง ๆ โดยทั่วไปข่าวสารทางทัศนะประกอบด้วย การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ศิลปะกราฟิก อุปกรณ์ช่วยในการเห็น แบบ การแสดงและเครื่องฉายภาพทึบแสง เป็นต้น โดยปกติข่าวสารทัศนะจะทำงานร่วมกับเนื้อหาเพื่อที่จะเน้นการส่ง และการเก็บรักษาข้อมูลจากตัวอักษรหรือคำพูดไปยังกลุ่มผู้รับข้อมูล (ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือกลุ่มผู้ฟัง) ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและความตั้งใจในการรับข้อมูลในการนำเสนอได้มากขึ้นเป็นอย่างมีนัยสำคัญ [11]

ภาพถ่ายการรบ (Combat Camera: COMCAM) เป็นทรัพยากรที่สำคัญของวัตถุดิบที่ใช้ในข่าวสารทัศนะ (VI) ที่จะทำให้นักการเมือง ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นสามารถจิตนาการภาพของพื้นที่ปฏิบัติการได้โดยตรงเพื่อใช้ในการสนับสนุนการวางแผน และการปฏิบัติการทางทหาร

๖.๒  ขีดความสามารถสนับสนุนของ SC

นอกจากขีดความสารถหลักของ การสื่อสารทางยุทธศาสตร์(SC) ได้แก่ ทางเลือกการป้องปรามที่อ่อนตัว (FDO), การแสดงกำลัง และข่าวสารทางทัศนะ (VI) แล้งยังมีขีดความสามารถอื่น ๆที่สามารถใช้ในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ พร้อมกันไป ได้แก่

๖.๒.๑ การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO)

ขีดความสามารถของการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่สามารถสนับสนุน SC ได้แก่ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW), การป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CND) ซึ่งในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยการปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber Operations: CO), การปฏิบัติการจิตวิทยา (PSYOP), การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) และการลวงทางทหาร (MILDEC)

๖.๒.๒ การปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร (CMO)

เป็นกิจกรรมของผู้บังคับบัญชาที่จัดตั้ง ดำรง สร้างอิทธิพล หรือใช้ประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างกำลังทหารกับองค์กรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติในขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลักจากความขัดแย้ง หรือการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ [12]

๖.๒.๓ กลาโหมสนับสนุนต่อการทูตสาธารณะ (DSPD)

การปฏิบัติการทางทหารที่สามารถสนับสนุนต่อการปฏิบัติทางการทูต ประกอบด้วยกิจกรรม และมาตรการที่ใช้โดยส่วนต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อความพยายามทางการทูต เป็นความสามารถที่จะเข้าใจ ปฏิบัติ สร้างอิทธิพล และเผยแพร่ข่าวสารต่อเป้าหมายหลักต่างประเทศผ่านทางสื่อมวลชนและการปฏิบัติ ทำให้เกิดการเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาล และผลประโยชน์ของชาติ และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมทางยุทธการก่อให้เกิดความร่วมมือต่าง ๆ

๖.๒.๔ กิจการสาธารณะ (PA)

เป็นการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐาน ๓ ประการ ได้แก่ ประชาสนเทศ (Public Information),  ข่าวสารการบังคับบัญชา (Command Information) และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (Community Engagement Activities) โดยการวางแผน การวิเคราะห์ และการประเมิน เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์และแนวความคิดในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ที่มีบทบาทสำคัญในความพยายามของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์

๖.๓  ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ SC

๖.๓.๑ สังคมออนไลน์ (Social Media)

เป็นโครงข่ายการสร้างสื่อสารมวลชนที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางเป็นโครงร่างทางสังคม และInternet ที่มีผู้ใช้งานเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น Facebook, Myspace, Blog เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่ง หรือมีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ได้

๖.๓.๒ การทำลายทางกายภาพ (Physical Destruction)

การกระทำต่อที่ตั้ง อุปกรณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ย่อมส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของ SC อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องพิจารณาในการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหาร

SC & IO

รูปที่ ๘. ความสัมพันธ์ระหว่าง SC, IO และการปฏิบัติอื่น ๆ

 

๗. บทสรุป

สงครามยุคใหม่มีกิจกรรมทางทหารต่าง ๆ ในหลายมิติที่ต้องดำเนินการ การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในการเอาชัยชนะของสงคราม การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเป็นการปฏิบัติการที่จำเป็นในทุกกรอบของความขัดแย้ง (กรอบทางสังคม, กรอบทางกระบวนความคิด, กรอบทางข้อมูลข่าวสาร และกรอบทางกายภาพ) ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (End) อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติหรือกิจกรรมอื่น ๆ (เช่น C2W, IW, EW และ SC เป็นต้น)ร่วมในการปฏิบัติการ สุดท้ายนี้ทุกหน่วยงานต้องตระหนักว่า ส่วนประกอบของการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนั้นกระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมทางข้อมูลข่าวสาร (IE) ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้นมีความอ่อนตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือในทุกกิจกรรมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในเอกภาพของความพยายามร่วมกัน

IO Ends

รูปที่ ๙. The Information Operations Relationship in its Environment

———————————————————

 

 

References

[1]      The Implementation of Network-Centric Warfare, the Office of Force Transformation

[2]      The Joint Publication 3-13: Information Operations, 27 November 2012

[2-1] Joint Publication 3-13 Information Operations 27 November 2012 Incorporating Change 1, 20 November 2014

[3]     http://en.wikipedia.org/wiki/Information_warfare

[4]      The Joint Publication 3-13: Information Operations, 13 February 2006

[5]      The Joint Publication 3-13.1: Joint Doctrine for Command and Control Warfare (C2W), 7 February 1996

[6]      http://www.idea.org/blog/2011/03/16/what-is-strategic-communications

[7]      http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_communication

[8], [9]  The Joint Publication 5-0: Joint Operation Planning, 11 August 2011

[10]  http://www.globalsecurity.org/military/ops/fdo.htm

[11]  https://ocio.osu.edu/elearning/toolbox/brief/visual-information/

[12]  The Joint Publication 3-57: Civil-Military Operations, 11 September 2013

 

 

Advertisements

การปฏิบัติการในสงครามยุคใหม่ (Operations in Modern Warfare)

สงครามยุคใหม่ (Modern Warfare)

สงครามยุคใหม่ หมายถึง การสงครามที่ใช้แนวความคิด วิธีการ และเทคโนโลยีด้านการทหารที่พัฒนาในห้วงตั้งแต่ท้ายสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเกาหลีเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในระหว่างท้ายศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นศตวรรษที่ ๒๐ แนวความคิดและวิธีการทำสงครามได้มีความซับซ้อนมากขึ้นมาก เนื่องจากมีภัยคุกคามที่ซับซ้อน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงมาร่วมปฏิบัติ ดังนั้นจึงทำให้กองกำลังทหารจำเป็นต้องได้รับปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรักษาสภาพและคงคุณค่าในสนามรบไว้ และแม้ว่าการทำสงครามแบบเบ็ดเสร็จ (Total War) จะไม่ได้กล่าวไว้ แต่การปฏิบัติของสงครามเบ็ดเสร็จได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยความตระหนักในข้อมูลสนามรบ (Battle’s Information Awareness) ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี

เหตุการณ์ที่สำคัญในห้วงสงครามยุคใหม่

 • ปี 1939-1945 สงครามโลก ครั้งที่ ๒
 • ปี 1950-1953 สงครามเกาหลี
 • ปี 1959-1975 สงครามเวียดนาม
 • ปี 1991 สิ้นสุดสงครามเย็น
 • ปี 1990-1991 สงครามอ่าวเปอร์เซีย
 • ปี 2003-2011 สงครามอิรัก (สงครามอ่าว ครั้งที่ ๒)
 • ปี 2010-2012 วิกฤตการณ์อารับสปริง
 • ปี 2014-ปัจจุบัน วิกฤตการณ์ไครเมีย

ในห้วงระยะเวลาหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ได้ยุติลง การพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และมนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการทำสงคราม เพื่อทำให้เกิดความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้ามที่มีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ทำให้เกิดแนวความคิดในการสงครามแบบใหม่ (Modern Warfare) ขึ้นมา ตัวอย่างเทคโนโลยีที่พัฒนา เช่น การพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไอพ่น ยุคที่ ๑ จนถึง ยุคที่ ๕ และการพัฒนาอาวุธ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติทางทหาร

การพัฒนาเทคโนโลยีกับแนวความคิดการปฏิบัติต่าง ๆ  (Technology Development and Conceptual Practices)

จากการที่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านต่าง ๆ และนำมาใช้ในการสงคราม ดังนั้นแนวความคิดในการใช้งานเทคโนโลยี และความต้องการเทคโนโลยีใหม่โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากผลของสงคราม ดังนี้usaf-fifth-gen-fighter-4-638

 

รูป 1 วิวัฒนาการเทคโนโลยีของเครื่องบินขับไล่

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (1945-1955) มีแนวความคิดในการใช้เครื่องบินเริ่มมีบทบาทในการทำสงครามมากขั้น จึงมีการพัฒนาเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินไอพ่น โดยมีข้อได้เปรียบในด้านสมรรถนะท่าทางการบิน กำหนดให้เป็นยุคที่ ๑ ของเครื่องบินขับไล่ จะนำมาใช้ในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเกาหลี ยังคงมีทฤษฏีในการสงครามโดยการแย่งชิงยึดครองพื้นที่ภาคพื้นดินเพื่อการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ที่หมาย เน้นการทำลายทางกายภาพ (Physical Destruction) เป็นหลัก ให้ความสำคัญกับอาวุธและยานรบ (Platform Centric) ทั้งนี้การใช้กำลังเป็นในลักษณะสงครามเบ็ดเสร็จ (Total War) และสงครามจำกัด (Limited War) มีศัตรูหรือเป้าหมายที่ชัดเจน

หลังสงครามเกาหลี (1955-1965) โลกได้ถูกแบ่งเป็น ๒ ค่ายอย่างชัดเจน โดยฝ่ายเสรีนิยมหรือทุนนิยม มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ และฝ่ายสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินขับไล่ของตนเองให้มีความเร็วมากขึ้น และได้เริ่มนำจรวดนำวิถีด้วยความร้อน (Tail-aspect IR Missile) มาใช้งาน เป็นยุคที่ ๒ ของเครื่องบินขับไล่ ซึ่ง John Boyd ได้พัฒนาแบบจำลองของการตัดสินใจ (Decision Making Model) ของนักบินขับไล่ เรียกว่า OODA loop ซึ่งต่อมาไปพัฒนาเป็น See First Kill First ในยุคต่อมา แนวความคิดนี้ถูกนำไปประยุกต์ในการออกแบบเครื่องบินขับไล่จนถึงปัจจุบัน

ในช่วงกลางของสงครามเวียดนาม (1965-1975) เข้าสู่ยุคที่ ๓ ของเครื่องบินขับไล่ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้คอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ทางทหารมากขึ้น  ทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้มากขึ้น บินไกลขึ้น และบรรทุกได้มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบบัญชาการและควบคุม ผ่านระบบสื่อสารที่ดีในการดำเนินการปฏิบัติ กำลังทางอากาศมีแนวความคิดในการชิงการควบคุมห้วงอากาศ (Control of the Air) และเริ่มมีการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อสนับสนุนการรบของกำลังทางบกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเรดาร์และอาวุธอากาศสู่พื้น

ช่วงหลังสงครามเวียดนาม (1970-1994) เป็นยุคที่ ๔ ของเครื่องบินขับไล่เป็นช่วงแรกที่เครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบโดยใช้หลักการของ OODA loop (F-14, F15, F16) เข้าประจำการ มีการใช้เรดาร์ในการตรวจจับเครื่องบินข้าศึกในระยะไกล และในขณะเดียวกันพยายามลดการตรวจจับจากเรดาร์ของข้าศึก มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการบินทำให้สามารถทำท่าทางการบินได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติการทางอากาศชัดเจนมากขึ้น เช่น การโจมตีทางอากาศยุทธศาสตร์ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็น 5 Ring Model และการทำลายจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity: COG) ของระบบข้าศึก

5 ring model

รูป 2 5 Ring Model

 และใช้ในการวางแผนการรบในสงครามอ่าวเปอร์เซีย ในช่วงเวลานี้ ระบบคอมพิวเตอร์ได้นำถูกมาใช้กับระบบบัญชาการและควบคุม (C2) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติของการรบ ตามหลักของ OODA loop ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้ในระดับองค์กร

OODA.Boyd.svg

รูป 3 OODA loop

 

มีการประยุกต์ใช้การสงครามระบบบัญชาการและควบคุม (Command & Control Warfare: C2W) ซึ่งประกอบได้ด้วย การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Operations Security: OPSEC), การลวงทางทหาร (Military Deception: MILDEC), การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operation: PSYOP), การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare: EW) และการทำลายทางกายภาพ (Physical Destruction) ซึ่งภายหลังมีการกล่าวว่า C2W เป็นการประยุกต์ใช้งานของ Information Warfare (IW)

c2-warfare

รูป 4 Command & Control Warfare

ในระหว่างสงครามเวียดนาม ฝ่ายเสรีนิยม(สหรัฐอเมริกา)ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสื่อมวลชนที่นำเสนอภาพข่าวจากพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเสรี (CNN Effect) จึงได้ศึกษาและกำหนดการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO) ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการจิตวิทยา (PSYOP) เพื่อพยายามปรับความคิดของกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายให้เข้าใจและมีแนวโน้มในการสนับสนุนปฏิบัติการ

ในยุคปี 80 มีการนำ Semi-conductor และ Integrated Circuits (IC) ใช้ในการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำให้มีขนาดเล็กลงสามารถนำขึ้นไปติดตั้งใช้งานบนยานรบ (platform) ต่าง ๆ ได้ทำให้เกิดการพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุม (Command & Control and Communication System: C3) ซึ่งสามารถรับ-ส่งข้อมูล (Data) ระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินตกลงใจ (Decision Maker) กับผู้ปฏิบัติ (Actor) โดยผ่านระบบสื่อสาร จากนั้นระบบ C3 ได้ถูกพัฒนาเป็นระบบ C3I (Command, Control, Communication, and Intelligence System) และระบบ C4I (Command, Control, Communication, Computer, and Intelligence) จนกระทั่งเป็นระบบ C4ISR (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) เครื่องบินขับไล่ในห้วงเวลานี้จึงได้รับการปรับปรุงให้ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link: TDL)  และเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับและควบคุมการยิงของเรดาร์ รวมทั้งการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติได้หลายภารกิจ (Multi Roles Fighter) จัดเป็นยุคที่ ๔.๕ ของเครื่องบินขับไล่

หลังจากสงครามอ่าวได้สิ้นสุดลงหลังจากที่ฝ่ายพันธมิตรได้ขับไล่ทหารอิรักออกจากประเทศคูเวตใน    ปี 1991 โดยไม่สามารถบรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้ มีการถกแถลงถึงการพิจารณาโครงสร้างใหม่ของวิธีการในการทำสงครามแบบอเมริกา (American way of war) จากการศึกษาค้นคว้าของ U.S. Joint Force Command (J9) ได้เผยแผ่เอกสารชื่อว่า การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO) โดยเอกสารนี้กล่าวว่า “การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบเป็นประหนึ่งความสามารถของแนวความคิดในการปฏิบัติการที่เด็ดขาดและรวดเร็ว” (…effects based operations as “an enabler of the Rapid Decisive Operations Concept.”…) และในสงครามบอสเนียระหว่างปี ค.ศ.1992-1995 แนวความคิดใหม่นี้ได้ถูกนำมาทดลองใช้ภายใต้ชื่อว่าการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (EBO) ซึ่งมีวิธีดำเนินการปฏิบัติมุ่งเน้นในการทำให้เกิดผลกระทบที่ต้องการมากกว่าวัตถุประสงค์ในการทำลายล้างทางกายภาพของเป้าหมาย และใช้แนวความคิดในการปฏิรูปกำลังทหารของสหรัฐ (Force Transformation)

ความสัมพันธ์ระหว่าง TBO OBO EBO

รูป 5 Effects Based Operations

การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (EBO) เป็นที่มาของการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO) โดยกำหนดการปฏิบัติในสภาวะแวดล้อมทางข้อมูลข่าวสาร (Information Environment) แบ่งการปฏิบัติเป็น ๓ มิติ ได้แก่ มิติกระบวนการคิด (Cognitive Dimension), มิติข้อมูลข่าวสาร (Information Dimension), และมิติทางกายภาพ (Physical Dimension) ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยการแบ่งปันข้อมูล (Information sharing)

IE&Activities

รูป 6 Information Environment

สำนักงานการปฏิรูปกำลังทหาร (Office of Force Transformation) สหรัฐอเมริกาได้กำหนดองค์ประกอบของความขัดแย้งในสภาวะแวดล้อมให้อยู่ใน ๔ กรอบใหญ่ (Domain of Conflict) ได้แก่ กรอบสังคม (Social Domain), กรอบความคิด(Cognitive Domain), กรอบข้อมูลข่าวสาร (Information Domain) และกรอบทางกายภาพ (Physical Domain) โดยเพิ่มเติมกรอบทางสังคม (Social Domain) ขึ้นมาครอบมิติกระบวนการคิด (Cognitive Domain) ทั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การสงครามในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age Warfare) นั้นเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทุก ๆ กรอบ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า     การสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง Network Centric Warfare (NCW)

631px-Information-age-warfare-domains-of-conflict.svg

รูป 7 Network Centric Warfare

ทั้งนี้หากมองในมุมของเครือข่ายของกำลัง (Networked Forces) ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations :NCO) จะเห็นว่ากรอบกระบวกการคิด (Cognitive Domain) และกรอบสังคม (Social Domain) สามารถแทนที่ด้วยระดับการบัญชาการและควบคุม (Info-C2 Layer) และกรอบข้อมูลข่าวสาร (Information Domain) สามารถแสดงอยู่ในรูปของระดับการตรวจจับ (Sensor Layer) ทั้งนี้ กรอบทางกายภาพ (Physical Domain) ถูกแสดงในรูปของระดับผู้สร้างผลกระทบ (Effecter Layer) และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของกำลังโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย (Networking Information technology)

network-based-ops (1)

รูป 8 Network Centric Opertions

หลังจากมีการนำเสนอแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง(NCO) ทำให้เกิดความต้องการในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติการมากขึ้น ข้อมูลมีความซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องมีระบบบัญชาการและควบคุมที่รองรับจำนวนข้อมูลได้ขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่การปฏิบัติการ และเพียงพอครบถ้วนทุกยานรบ (Platform) จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีที่สามารถทำงานร่วมกันได้ในทุกระดับ และทุกเหล่าทัพ ส่งผลให้เครื่องบินขับไล่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิดการแบ่งกันความตระหนักและหยั่งรู้สถานการณ์ (Situation Awareness: SA) ที่เหมือนกัน จัดเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่ ๕

ปี 2006 มีการเสนอแนวความคิดในระบบการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดการบูรณาการของข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ โดยเรียกว่า “Global Information Grid: GIG” โดยใช้ระบบการบริหารข้อมูลข่าวสารเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ และแบ่งปันข้อมูล

GIG component

รูป 9 Global Information Grid (GIG)

GIG เป็นการเชื่อมต่อทั่วโลกของกลาโหมสหรัฐ ในขีดความสามารถต่าง ๆ ด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างจุดปลายทางทั้งสองด้าน โดยร่วมกับกระบวนการและบุคลากรเพื่อการรวบรวม การดำเนินการ การจัดเก็บ การแจกจ่าย และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารบนความต้องการของกองกำลังร่วมและฝ่ายสนับสนุน GIG เป็นการใช้ทรัพยากรของตนเองและที่หาจากแหล่งอื่นในการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ บริการ โปรแกรม ข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ดังนั้น GIG จึงถูกมองเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างยานรบ (Platform) ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ระบบอาวุธ และเครื่องมือตรวจจับ โดยในระบบติดต่อสื่อสารบนพื้นฐานของการปฏิบัติการร่วมกัน มีฉับไว สามารถไว้วางใจได้ และมีการแบ่งปันระหว่างกัน

cin

รูป 10 Information Grid

ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการทางทหารต่าง ๆ (Relationships in the Military Operations)

จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการปฏิบัติการทางทหารเริ่มมีความซับซ้อนตั้งแต่ ปี 1990 เนื่องจากเกิดการล่มสลายของฝ่ายสังคมนิยม โดยสหภาพโซเวียตแตกตัวออกเป็นประเทศเล็ก ๆ และหันมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากที่มีรูปแบบชัดเจนสามารถระบุตัวตนได้ ไปเป็นภัยคุกคามที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นและไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่นภัยจากผู้ก่อการร้าย ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน และความขัดแย้งทางเชื้อชาติและความเชื่อ เป็นต้น ทำให้การปฏิบัติการทางทหารต้องถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เหล่านี้

หลังจากมีการนำแนวความคิดของการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (EBO) เข้ามาประยุกต์ใช้จนเป็นที่ยอมรับ ได้มีการกำหนดการปฏิบัติการทางทหารรูปแบบใหม่ขึ้นมามากมาย โดยส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ได้ใช้อาวุธเป็นเครื่องมือหลักในการทำให้ได้รับชัยชนะหรือความได้เปรียบเหนือข้าศึก เช่น การปฏิบัติการห้วงไซเบอร์ (Cyberspace Operations: CO), การปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหาร (Civil-Military Operations: CMO), และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operations: IO) เป็นต้น

ในปี 1995 ศูนย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบัญชาการ (The Center of Advance Command Concepts and Technology) ได้เผยแพร่หนังสือ “What is Information Warfare?” แต่งโดย Martin C. Libicki เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในการปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้การสงครามข้อมูลข่าวสาร (IW) ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในกรอบใหญ่ของการปฏิบัติการทางทหาร และได้อธิบายการปฏิบัติการอื่น ๆ ในลักษณะเป็นปฏิบัติการย่อย เช่น การสงครามระบบบัญชาการและควบคุม (C2W), การสงครามข้อมูลทางเศรษฐกิจ (Economic Information Warfare: EIW), การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW), การสงครามบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (Information Based Warfare: IBW) และ การสงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare: PSYW) เป็นต้น

1995 IO Concept

รูป 11 ความสัมพันธ์ภายใน Information Warfare ของ Martin C. Libicki

      ต่อมาในห้วงปี 2000 มีการพัฒนาการปฏิบัติการทางทหารในหลายด้านโดยมีการยกระดับการปฏิบัติการย่อยขึ้นมาเป็นการปฏิบัติการเฉพาะของตัวเอง เช่น การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) ที่เคยอยู่ภายใต้การสงครามระบบบัญชาการและควบคุม (C2W) มีการพัฒนาขึ้นมาแต่ยังคงมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

EW Community

รูป 12 ความสัมพันธ์ระหว่าง C2W และ EW

ปัจจุบัน Joint Electronic Library (JEL) ได้เผยแพร่เอกสารหลักนิยมร่วมของกองทัพสหรัฐ โดยกำหนดหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมทางทหารไว้ทั้งหมด จำนวน ๘๑ ฉบับ แบ่งเป็นด้านกำลังพลร่วม (J1) ๔ ฉบับ ด้านการข่าวร่วม (J2) ๕ ฉบับ ด้านยุทธการร่วม (J3) ๕๕ ฉบับ ด้านส่งกำลังบำรุงร่วม (J4) ๑๒ ฉบับ ด้านการวางแผนปฏิบัติการร่วม ๑ ฉบับ และด้านระบบติดต่อสื่อสารร่วม ๒ ฉบับ โดยมีหลักนิยมการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรงจำนวน ๑๓ ฉบับ ได้แก่

 • Joint Publication 2-0          Joint Intelligence
 • Joint Publication 3-12        Cyberspace Operations
 • Joint Publication 3-13        Information Operations
 • Joint Publication 3-13.1     Electronic Warfare
 • Joint Publication 3-13.2     Military Information Support Operations
 • Joint Publication 3-13.3     Operations Security
 • Joint Publication 3-13.4     Military Deception
 • Joint Publication 3-30        C2 for Joint Air Operations
 • Joint Publication 3-57        Civil-Military Operations
 • Joint Publication 3-61        Public Affairs
 • Joint Publication 5-0          Joint Operation Planning
 • Joint Publication 6-0          Joint Communications System
 • Joint Publication 6-01        Electromagnetic Spectrum Operations

Joint Pub Hirerachy

รูป 13 Joint Doctrine Hierarchy

ในแต่ละการปฏิบัติการจะระบุขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (Information Related Capabilities: IRC) ไว้เพื่อทำให้เกิดความได้เปรียบในสภาวะแวดล้อมทางข้อมูลข่าวสาร (Information Environment) ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจนั้น

“IRCs are the tools, techniques, or activities that affect any of the three dimensions of the information environment. The joint force (means) employs IRCs (ways) to affect the information provided to or disseminated from the target audience (TA) in the physical and informational dimensions of the information environment to   affect decision making.” JP 3-13

นอกจากนี้ในเอกสารหลักนิยมร่วมยังได้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้โดยชัดเจน เช่น การปฏิบัติการข่าวสาร (IO), การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: SC), และการปฏิบัติการห้วงไซเบอร์ (CO) เป็นต้น

IO

รูป 14  Information Related Capabilities ของ Information Operations

sc

รูป 15 Information Related Capabilities ของ Strategic Communication

ew

 รูป 16 Information Related Capabilities ของ Electronics Warfare

CO

รูปที่ 17 Information Related Capabilities ของ Cyberspace Operations

 SC&Other

รูป 18 ความสัมพันธ์ของ SC และ IO

 บทส่งท้าย

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบัติการทางทหารต่าง ๆ ในสงครามยุคใหม่ โดยการวิเคราะห์วิวัฒนาการของเทคโนโลยีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร พบว่า การปฏิบัติการทางทหารนั้นมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นไปตามคุณลักษณะที่ซับซ้อนของภัยคุกคาม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีส่วนในการเชื่อมโยงการปฏิบัติการของทุกส่วนที่ร่วมอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการเดียวกัน โดยการแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) การสร้างการหยั่งรู้ในสถานการณ์ (Situation Awareness) ร่วมกัน ไปจนถึงการหยั่งรู้ทั้งมวล (Total Awareness)

เป็นที่ประจักษ์ว่า การใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น ไม่สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้โดยการใช้การปฏิบัติการแบบเดียว จำเป็นต้องมีการปฏิบัติการอื่น ๆ ควบคู่กันไป เพื่อทำให้เกิดผลกระทบที่ต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และในสภาวะ เวลา และสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน การเลือกใช้การปฏิบัติใดการปฏิบัติเป็นหลัก การปฏิบัติใดเป็นการปฏิบัติสนับสนุน เป็นสิ่งที่ผู้บังตับบัญชาจะต้องตัดสินใจด้วยความรอบคอบ และทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้จึงทำให้การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการในสงครามยุคปัจจุบันมีความอ่อนตัว และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสารในขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสามารถระบุได้ชัดเจนคือ ขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มา    ในความได้เปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Advantage) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแพ้-ชนะของสงครามยุคใหม่

 

ผู้เรียบเรียง

น.อ.นิวัติ  เนียมพลอย

– B.Sc.(1st Hor.) in Command & Control, Communication and Information System, RMCS, Cranfiled University, England

– M.Sc.(Dist.Hor.) in Information Security, RHBNC, University of London, England

Electronic warfare Support Team,  Sweden

 

เอกสารอ้างอิง

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_warfare
 • https://nniwat.wordpress.com
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_fighter_generations
 • What is Information Warfare? ,Martin C. Libicki, The Center of Advance Command Concepts and Technology, 1995
 • The Implementation of Network Centric Warfare by Office of Force Transformation, Office of the Secretary of Defense
 • Commander’s Handbook for an Effects-Based Approach to Joint Operations, 24 Feb 2006
 • Joint Doctrine Hierarchy Chart, Joint Electronic Library (JEL), 8 Oct 2014
 • Joint Publication 2-0: Joint Intelligence, Joint Electronic Library (JEL), 22 Oct 2013
 • Joint Publication 3-0: Joint Operations, Joint Electronic Library (JEL), 11 Aug 2011
 • Joint Publication 3-12(R): Cyberspace Operations, Joint Electronic Library (JEL), 5 Feb 2013
 • Joint Publication 3-13: Information Operations, Joint Electronic Library (JEL), 20 Nov 2014
 • Joint Publication 5-0: Joint Operation Planning, Joint Electronic Library (JEL), 11 Oct 2011
 • Joint Publication 6-0: Joint Communications System, Joint Electronic Library (JEL),   10 Jun 2010
 • ร่างหลักนิยมกองทัพไทย สำหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: SC),กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๒ ส.ค.๕๕

 

 

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (Operations Security)

โดย น.อ.นิวัติ เนียมพลอย

M.Sc. (Dist.) in Information Security, RHBC University of London

 

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) ถูกกล่าวไว้อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติการทางทหารด้านต่าง ๆ หลายรูปแบบ เช่น การสงครามด้านบัญชาการและควบคุม (Command and Control Warfare: C2W), การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO) และได้รับผลกระทบต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ มาตรการรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสาร (Communication Security: COMSEC), มาตรการต่อต้านข่าวกรอง (Counter-Intelligence), มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร (Information Security: INFOSEC), การรักษาความปลอดภัยสัญญาณ (Signal Security: SIGSEC), การรักษาความปลอดภัยการรับ-ส่งสัญญาณ (Transmission Security: TRANSEC) [1] ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทหารต้องทำความเข้าใจ และสามารถนำทฤษฎีการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติ และภาวะสงคราม

ตามเอกสาร Joint Publication 3-13.3, Operations Security 2006 กำหนดให้ การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) เป็นกระบวนการในการระบุข้อมูลข่าวสารวิกฤติใดที่ฝ่ายเราสามารถล่วงรู้มาจากฝ่ายข้าศึก แล้วนำมาตีความให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายเรา ตลอดจนนำไปสู่การเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติจนสามารถกำจัด หรือลดทอนขีดความสามารถของข้าศึกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารวิกฤตของฝ่ายเรา [2]opsec1

“Operations security (OPSEC) is a process that identifies critical information  to determine if friendly actions can be observed by adversary intelligence systems, determines if information obtained by adversaries could be interpreted to be useful to them, and then executes selected measures that eliminate or reduce adversary exploitation of friendly critical information.”

 

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) เป็นมาตรการ หรือวิธีการอย่างเป็นระบบที่ใช้ในการระบุ (identify) ควบคุม (Control) และป้องกัน (Protect) หลักฐานทั่วไปที่ไม่ระบุชั้นความลับ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมต่อกับการปฏิบัติการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ หรือละเอียดอ่อน ซึ่งแตกต่างกับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วไปที่เน้นในการรักษาความปลอดภัยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับ

ในกองทัพสหรัฐ สายงานยุทธการจะเป็นหลักในการรับผิดชอบโดยจะจัดตั้งฝ่ายเสนาธิการด้านการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ(OPSEC) ให้กับผู้บังคับบัญชา โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านข่าวกรองของประเทศ ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) จัดเป็นขีดความสามารถหลักในการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operations: IO) และส่งเสริมการลวงทางทหาร (Military Deception) โดยการป้องกันข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายข้าศึกต้องการในการประเมินแผนปฏิบัติของฝ่ายเรา

 

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ กับการข่าวกรอง

การเตรียมข่าวกรองร่วมในสภาวะแวดล้อมการปฏิบัติการ (Joint Intelligence Preparation of the OperationEnvironment: JIPOE) เป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้วางแผนรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการข่าวดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจของการปฏิบัติการฝ่ายเรา ซึ่งจะให้มุมมองที่ดีในพื้นที่แนวโน้มที่ฝ่ายข้าศึกสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และระบุส่วนประกอบข้อมูลที่สำคัญของฝ่ายเรา (Essential Elements of Friendly Information: EEFI) ทำให้มั่นใจว่าผู้วางแผนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการสามารถกำหนดข้อมูลวิกฤตที่ไม่มีชั้นความลับและเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการเข้าไว้ในบัญชีข้อมูลวิกฤตได้ทั้งหมด

 

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ กับการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการเปรียบเสมือนขีดความสามรถหนึ่งของการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ที่กีดกันฝ่ายข้าศึกจากข้อมูลที่ต้องการในการประเมินขีดความสามารถและความตั้งใจต่าง ๆ ของฝ่ายเราอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสกัดกั้นการใช้งานระบบและกระบวนการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายข้าศึก รวมทั้งให้การสนับสนุนที่จำเป็นให้แก่ขีดความสามารถในการปฏิบัติการข่าวสารของฝ่ายเรา ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการได้ปฏิบัติร่วมกับการลวงทางทหาร โดยการปฏิเสธข้อมูลที่ฝ่ายข้าศึกต้องการในการประเมินทั้งแผนปฏิบัติจริง และแผนปฏิบัติลวง

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ และการลวงทางทหารมีเป้าหมายสูงสุดอันเดียวกัน คือ การทำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายข้าศึก และนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ต่างกันที่วิธีการปฏิบัติ โดยการรักษาความปลอดภัยในปฏิบัติการใช้การปกปิดข่าวสารสำคัญ แต่การลวงทางทหารใช้การปล่อยข่าวสารที่ผิดเข้าไปในสิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการทั้งสองนั้นมีส่วนสัมพันธ์กัน

สำหรับขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) นั้นหาประโยชน์โอกาสและจุดอ่อนที่ถูกค้นพบใหม่ เช่น การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare: EW) และการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Attack: CNA) ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการจะต้องไม่ทำให้ขีดความสามารถเหล่านี้ถูกลดทอนลงไป ขั้นตอนของการระบุข้อมูลวิกฤต และการกำหนดมาตรการที่จะปิดบังข้อมูลเหล่านั้นจากการเปิดเผยโดยฝ่ายข้าศึก เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการควรเสริมด้วยขีดความสามารถของการรักษาความปลอดภัยประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical Security) หลักประกันทางข่าวสาร (Information Assurance: IA ) การป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Defense: CND) และมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลในการคัดเลือกและมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

การรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสาร (COMSEC) มีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ขณะที่วัตถุประสงค์หลักของการรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสาร คือการป้องกันวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีชั้นความลับ โดยจะช่วยในการระบุจุดอ่อนที่เปิดเผยข้อมูลวิกฤตผ่านการเฝ้าฟังการสื่อสารภายในข้อกำหนดของกฎหมาย

 

“ OPSEC as a capability of information operations (IO) denies the adversary the information needed tocorrectly assess friendly capabilities and intentions.” [3]

 

วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC)

วัตถุประสงค์หลักของการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) คือเพื่อที่ลดจุดอ่อนของประเทศ, พันธมิตร และกองกำลังร่วม ที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลวิกฤตต่อฝ่ายข้าศึก โดยการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการนี้ต้องถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติทุกกิจกรรมของทุกหน่วย ตลอดการปฏิบัติภารกิจ

ข้อมูลวิกฤต คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความตั้งใจ ขีดความสามารถ และกิจกรรมของฝ่ายเรา ที่ฝ่ายข้าศึกต้องการเพื่อที่จะใช้ในการวางแผน และปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไม่ให้ ฝ่ายเราปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ

“Critical Information: Specific facts about friendly intentions, capabilities, and activities needed by adversaries to plan and act effectively against friendly mission accomplishment.”

Examples of Critical Information

จุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ คือ สภาพการปฏิบัติของฝ่ายเราที่เปิดเผยตัวบ่งชี้ซึ่งอาจนำไปสู่การประมาณการที่แม่นยำของฝ่ายข้าศึก และสามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม

“OPSEC Vulnerability: A condition in which friendly actions provide OPSEC indicators that may be obtained and accurately evaluated by an adversary in time to provide a basis for effective adversary decision making.”

 

ตัวบ่งชี้ คือ การกระทำที่เชื่อมโยงกับฝ่ายเราและข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวเปิดที่สามารถได้รับ หรือรวบรวม โดยฝ่ายข้าศึก เพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อมูลวิกฤตของฝ่ายเรา

“OPSEC Indicators: Friendly detectable actions and open-source information that can be interpreted or pieced together by an adversary to derive critical information.”

การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) เป็นกระบวนการในการระบุข้อมูลวิกฤต และการวิเคราะห์ที่ตามมาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของฝ่ายเรากับการปฏิบัติการทางทหาร และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

 1. ระบุการกระทำต่างๆ ที่อาจจะถูกตรวจจับโดยระบบข่าวกรองของฝ่ายข้าศึก
 2. พิจารณาตัวบ่งชี้เฉพาะที่สามารถถูกรวบรวม วิเคราะห์ และแปลความ ที่สามารถนำไปสู่ข้อมูลวิกฤต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายข้าศึกในเวลาที่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาต้องทราบแบบจำลอง หรือลักษณะเฉพาะขององค์กรของตน
 3. เลือกและดำเนินการตามมาตรการที่กำจัด หรือลดการปรากฏของกองกำลังร่วมในการตรวจจับและเปิดเผย ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติในทุกเวลา ดังนี้

3.1 หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่เป็นกิจวัตร และลอดโอกาสที่เป็นไปได้ที่การข่าวกรองของฝ่ายข้าศึกรวบรวมนำไปสร้างเป็นแบบจำลองที่ถูกต้อง

3.2 หลีกเลี่ยงแบบจำลองต่างๆ

3.3 ป้องกันการแสดง หรือการจัดเก็บของข้อมูลวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเตรียมการสำหรับดำเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติการรบจริง

กระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC Process)

กระบวนการสำหรับการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) จะปฏิบัติควบคู่กับขั้นตอนในการวางแผนร่วม เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ต้องการในการระบุไว้ในเอกสาร หรือคำสั่งส่วนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC Section) โดยจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับการวางแผนการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO)

กระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC Process) ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่

 1. การระบุข้อมูลวิกฤต (Identification of Critical Information)
 2. การวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Analysis of Threats)
 3. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Analysis of Vulnerabilities)
 4. การประเมินความเสี่ยง (Assessment of Risk)
 5. การประยุกต์ใช้มาตรการการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (Application of Appropriate Operations Security Measures)

OPSEC Process

1. การระบุข้อมูลวิกฤต (Identification of Critical Information)

การระบุข้อมูลวิกฤตเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจะมุ่งประเด็นไปยังกระบวนในการที่ทบทวน และป้องกันข้อมูลข่าวสารที่สำคัญยิ่ง มากว่าการป้องกันเฉพาะข้อมูลที่ระบุชั้นความลับ   โดยข้อมูลวิกฤตจะถูกจัดเก็บเป็นบัญชีข้อมูลในเอกสารแผนยุทธการ (Operations Plan: OPLAN) หรือ คำสั่งยุทธการ (Operations Order: OPORD)

2. การวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Analysis of Threats)

การวิเคราะห์ภัยคุกคามเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และข้อมูลข่าวสารเปิด เพื่อระบุตัวตนของฝ่ายข้าศึกในการปฏิบัติการที่ได้ว่าแผนไว้แล้ว โดยผลสะท้อนที่ได้จากการปฏิบัติการข่าวสารสามารถแสดงให้ทราบถึงคุณลักษณะของฝ่ายข้าศึก นำมาใช้ประเมินในการพัฒนาการวิเคราะห์ภัยคุกคาม

กลุ่มวางแผนยุทธการ ควรประสานงาน ร่วมทำงานกับกลุ่มด้านข่าวกรอง และด้านต่อต้านข่าวกรอง และได้รับการช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่วางแผนด้านการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ เพื่อค้นหาคำตอบข้อมูลวิกฤต ต่อไปนี้:

 • ข้าศึก (ผู้ที่มีความตั้งใจ และมีขีดความสามารถในการดำเนินการต่อต้านแผนปฏิบัติการที่ฝ่ายเราได้วางแผนไว้
 • เป้าหมายของข้าศึก (สิ่งที่ข้าศึกต้องการบรรลุ)
 • หนทางการปฏิบัติของข้าศึก (COA) ที่ใช้ในการต่อต้านการปฏิบัติการของฝ่ายเรา (ระบุหนทางปฏิบัติที่น่าจะเลือกมากที่สุด และหนทางปฏิบัติที่มีเป็นอันตรายมากที่สุดต่อเป้าหมาย และกำลังพลของฝ่ายเรา)
 • ข้อมูลวิกฤตที่ฝ่ายข้าศึกทราบแล้ว (ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องป้องกัน ??)
 • ขีดความสามารถของระบบรวบรวมข่าวกรองของฝ่ายข้าศึก

3. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Analysis of Vulnerabilities)

การวิเคราะห์จุดอ่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและระบุจุดอ่อนของกิจกรรมหรือการปฏิบัติการของฝ่ายเรา ซึ่งต้องการการทดสอบในแต่ละการปฏิบัติที่ได้วางแผนไว้แล้ว ให้สามารถระบุตัวบ่งชี้ (OPSEC Indicators) ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลวิกฤต และนำไปสู่การเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ต่างๆ ด้วยขีดความสามารถของการรวบรวมข่าวกรองของฝ่ายข้าศึกจากการปฏิบัติที่ผ่านมา จุดอ่อนจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายข้าศึกสามารถรวบรวมตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติได้ทันเวลา ทำให้เกิดความได้เปรียบของฝ่ายข้าศึกในการล่วงรู้จุดอ่อนของฝ่ายเรา

กลุ่มวางแผนยุทธการ ยังคงต้องทำงานร่วมกับฝ่ายข่าวกรอง และฝ่ายต่อต้านข่าวกรอง เพื่อค้นหาข้อมูลวิกฤตต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่

 • ตัวบ่งชี้ต่างๆ ของข้อมูลวิกฤตที่ฝ่ายข้าศึกยังไม่ทราบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่วางแผนไว้ของฝ่ายเรา
 • ตัวบ่งขี้ที่ฝ่ายข้าศึกสามารถรวบรวมได้อย่างถูกต้อง
 • ตัวบ่งชี้ที่ฝ่ายข้าศึกจะสามารถใช้ในการลดทอนความได้เปรียบของฝ่ายเรา

4. การประเมินความเสี่ยง (Assessment of Risk)

การประเมินความเสี่ยงนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ผู้วางแผนวิเคราะห์จุดอ่อนที่ระบุในการปฏิบัติที่ผ่านมา และ ระบุมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC Measure) ที่เป็นไปได้ และ 2) ชี้เฉพาะมาตรการที่ถูกเลือกมาใช้ปฏิบัติบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงโดยผู้บังคับบัญชา

มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC Measure) จะช่วยลดความเป็นไปได้ของฝ่ายข้าศึกในการรวบรวมตัวบ่งชี้ต่างๆ หรือ ลดความถูกต้องในการวิเคราะห์ของฝ่ายข้าศึก

 1. มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ สามารถใช้ป้องกันฝ่ายข้าศึกไม่ให้ตรวจจับตัวบ่งชี้ ป้องกันไม่ให้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ และ/หรือโจมตีระบบรวบรวมข่าวสารของฝ่ายข้าศึก
 2. มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ รวมถึงการกระทำในการปิดบัง การผนึก การพราง การลวง การบินเบือนจากรูปแบบการปฏิบัติปกติ และการโจมตีโดยตรงต่อระบบข่าวกรองของฝ่ายข้าศึก
 3. มาตรการการรักษาความปลอดภัยหนึ่งอาจถูกใช้ในการปฏิบัติต่อจุดอ่อนหลายจุด และจุดอ่อนแต่ละจุดอาจมีมากกว่าหนึ่งมาตรการที่ถูกใช้ในการปฏิบัติ มาตรการที่ปรารถนามากที่สุดคือมาตรการที่ผสมผสานเพื่อให้เกิดการป้องกันที่มากที่สุดที่ทำให้ความพยายามของฝ่ายข้าศึกเกิดประสิทธิภาพน้อยที่สุดต่อปฏิบัติการของฝ่ายเรา

การประเมินความเสี่ยงต้องการการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการนำมาตรการการรักษาความปลอดภัยในแต่ละมาตรการมาใช้งาน ต่อผลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการบรรลุภารกิจที่เกิดจากการล่วงรู้จุดอ่อนนั้น ๆ ของฝ่ายเรา

 1. มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการอาจผูกพันค่าใช้จ่ายบางประการในรูปของเวลา ทรัพยากร กำลังพล หรือการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการปกติ หากค่าใช้จ่ายที่ทำให้บรรลุภารกิจสูงมากกว่าอันตรายที่ฝ่ายข้าศึกกระทำ แสดงว่า มาตรการที่นำมาใช้ไม่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินใจ หรือเป็นผู้อนุญาต ในบางครั้งจะมีการปฏิบัติข่าวกรองวิกฤตอาจถูกประณีประนอม(ละเมิด) เมื่อมาตรการการรักษาปลอดภัยบางประการถูกนำมาใช้ ซึ่งในบางสถานการณ์ไม่อาจให้ฝ่ายข้าศึกล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารวิกฤตเหล่านี้ได้เลย
 2. ประเด็นข้อมูลที่ถูกค้นหาเมื่อมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้
 • ความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ ที่อาจเกิดขึ้น หากมีการใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
 • ความเสี่ยงต่อความสำเร็จของภารกิจ ที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
 • ความเสี่ยงต่อความสำเร็จของภารกิจ หากมาตรการรักษาความปลอดภัยเกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติ

การประสานสอดคล้องระหว่างมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องได้รับการวิเคราะห์ ในบางสถานการณ์มาตรการบางอย่างอาจจะถูกนำมาสร้างตัวบ่งชี้ของข้อมูลวิกฤตได้อย่างถูกต้อง

มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถอื่น ๆ ของการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) การปฏิบัติ เช่น การรบกวนเครือข่ายการข่าวกรอง หรือการทำลายทางกายภาพของศูนย์ข่าวกรองวิกฤตสามารถนำมาใช้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ในทางตรงข้ามการลวงทางทหาร (MILDEC) และการปฏิบัติการจิตวิทยา (PSYOPS) จำเป็นต้องยกเว้นมาตรการรักษาความปลอดภัยบางประการในการส่งข้อมูลข่าวสารบางประการสู้ระบบของฝ่ายช้าศึก

 

5. การประยุกต์ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการที่เหมาะสม

คำสั่งการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกเลือกในการประเมินความเสี่ยง หรือ ในการว่างแผนยุทธการและการปฏิบัติในอนาคต รวมทั้งมาตรการที่ระบุในการวางแผนรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ทั้งนี้ ก่อนที่เลือกมาตรการรักษาความปลอดภัย ควรมีการระบุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และทราบถึงข้อมูลวิกฤต ตัวบ่งชี้ที่ระบุ และจุดอ่อนต่าง ๆ ที่ถูกประเมิน

ยุทธศาสตร์ทั่วไปของมาตรการรักษาความปลอดภัยควรเป็นลักษณะ ดังนี้

 • ลดการคาดการจากการปฏิบัติการครั้งก่อน
 • พิจารณาการตรวจจับตัวบ่งชี้ และการป้องกันตัวบ่งชี้โดยการกำจัด ควบคุม หรือการลวง
 • ปกปิดตัวบ่งชี้ขิงขีดความสามารถหลัก และวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้

ในระหว่างการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ปฏิกิริยาของฝ่ายข้าศึกต่อมาตรการเหล่านี้จะถูกเฝ้าติดตาม เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของมาตรการ และประเมินค่าการปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับการปฏิบัติทั้งในปัจจุบัน และการวางแผนในอนาคต การให้ข้อมูลจะต้องประสานงานกับการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรองของผู้บังคับบัญชา เพื่อรับรองว่ามาตรการักษาความปลอดภัยจะได้รับการสนับสนุนในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้การประเมินมาตรการรักษาความปลอดภันในการปฏิบัติการสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จในการปฏิบัติอีกด้วย

 

การประเมินการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC Assessment)

การประเมินการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ เป็นการประยุกต์ของกระบวนการรักษาความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสหวิทยาการ การประเมินเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการระบุความต้องการในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ และในการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการที่มีอยู่

การประเมินการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบโปรแกรมการรักษาความปลอดภัย และการฝึกขององค์กรในการป้องกันข้อมูลวิกฤตในการปฏิบัติการต่าง ๆ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกลุ่มทำงานที่จะปฏิบัติเสมือนเป็นฝ่ายข้าศึกในการทดสอบแผนและขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งนี้การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือจะเป็นการเพื่อความสารถในการใช้งานของการประเมินนี้ได้

 

ปัจจัยในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC Factors)

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาในการดำเนินตามแผนรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ มีดังต่อไปนี้

 1. ผู้บังคับบัญชา มีบทบาทสำคัญหลักในการวางแผน คำแนะนำในการวางแผนควรมาจาก คำแนะนำในการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่า การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการจะถูนำไปพิจารณาในการพัฒนาหนทางปฏิบัติ (COA) ของฝ่ายเรา
 2. กลุ่มวางแผนยุทธการ (J-3 Operations Planners) มีหน้าที่วางแผนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (เนื่องจาก OPSEC เป็นงานด้านยุทธการ ไม่ใช่งานด้านการรักษาความปลอดภัย) โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายทหาร Program OPSEC และฝ่ายเสนาธิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านข่าวกรองเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาภัยคุกคามต่อการปฏิบัติการของฝ่ายเรา การประเมินจุดอ่อนของฝ่ายเรา การพิจารณาขีดความสามารถของข้าศึก และการพยากรณ์แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของข้าศึก
 3. กองกำลังร่วมผสม ควรจัดตั้งชุดปฏิบัติการข่าวสาร (IO) อย่างเต็มรูปแบบ ฝ่ายเสนาธิการร่วม (รวมถึงชุดปฏิบัติการข่าวสาร) พัฒนาและเผยแพร่คำแนะนำและแผนการปฏิบัติด้านข้อมูลข่าวสารที่มีรายระเอียดในการวางแผนและการดำเนินการไปยังหน่วยรอง หน่วยสนับสนุน และหน่วยเกี่ยวข้อง นายทหาร Program OPSEC มีบทบาทสำคัญในชุดปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ในการประสานงานด้านการบังคับบัญชาในพื้นที่การรบ หรือกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ รวมทั้งระบบติดต่อสื่อสาร และการเฝ้าฟังการรักษาความปลอดภัยของการติดต่อสื่อสาร
 4. การวางแผน ต้องมุ่งเน้นไปที่การระบุ และการป้องกันข้อมูลวิกฤต เนื่องจากการปฏิเสธข้อมูลการปฏิบัติการ หรือกิจกรรมทั้งหมดของฝ่ายเรานั้นไม่คุ้มค่าในการดำเนินการ หรือเป็นสิ่งที่ไปไม่ได้
 5. วัตถุประสงค์สำคัญสูงสุดของการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ คือการเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจ โดยการป้องกันไม่ให้ฝ่ายข้าศึกล่วงรู้ความตั้งใจ หรือขีดความสามารถของฝ่ายเรา การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการจะช่วยลดความสูญเสียต่อกำลังฝ่ายเรา และเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของภารกิจ
 6. การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ เป็นปัจจัยที่ถูกพิจารณาระหว่างการพัฒนาและเลือกหนทางปฏิบัติ (COA) ของฝ่ายเรา หนทางทางปฏิบัติที่แตกต่างกันจะสร้างตัวบ่งชี้ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน และมีความยาก-ง่ายไม่เท่ากันในการจัดการกับตัวบ่งชี้โดยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของการบรรลุภารกิจ
 7. การวางแผนรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องระหว่างปฏิบัติการในทุกขั้นตอน ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของมาตรการรักษาความปลอดภัยนี้จะถูกนำมาประเมินค่าบนพื้นฐานของประสิทธิภาพของมาตรการต่าง ๆ และแผนการปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว โดยมีแหล่งหลักในการให้ข้อมูล ได้แก่ องค์กรด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองของฝ่ายเรา การติดตามการรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสาร (Communication Security: COMSEC) และ การประเมินการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
 8. นายทหารกิจการพลเรือน มีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ โดยการประเมินผลกระทบเชิงลบที่เป็นไปได้ของสื่อมวลชน และข้อมูลบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มาตรการรักษาความปลอดภัยและกฎพื้นฐานของการกิจการพลเรือนในการลดผลกระทบนั้น นายทหารกิจการพลเรือนต้องทำให้มั่นใจว่า การรวมการ การอนุญาต การเผยแพร่ของสื่อมวลชน และอำนาจในการถ่ายทอดสัญญาณภาพต่าง ๆ (ทั้งโดยวิธีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ) อยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ และอยู่ในการติดตามของนายทหารกิจการพลเรือน
 9. การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ จะพิจารณาถึงการรวม การประสานงาน การขจัดข้อขัดแย้ง และการประสานสอดคล้องของกิจกรรมทางข้อมูลนานาชาติภายในพื้นที่ปฏิบัติการร่วมของกองกำลังร่วมผสม
 10. การสิ้นสุดของมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติ ควรระบุไว้ในแผนการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันฝ่ายข้าศึกจากการพัฒนามาตรการต่อต้าน ซึ่งควรมีข้อแนะนำวิธีในการป้องกันเป้าหมายของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และผลประโยชน์ของฝ่ายที่สาม จากการล่วงรู้ข้อมูลวิกฤตของฝ่ายข้าศึกจากผลการปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีต

 

สรุป

ในสงครามยุคใหม่ นักการทหารพยายามคิดหาวิธีในการเอาชนะข้าศึกโดยการเข้าไปสร้างข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายข้าศึก การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OPSEC) เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถปกปิดข้อมูลวิกฤตไม่ให้ข้าศึกได้ล่วงรู้ความถึงภัยคุกคาม (Threat = Capabilities + Intentions) ที่มาจากฝ่ายเรา อย่างไรก็ตาม ยังมีการปฏิบัติอีกหลายด้าน (เช่น การปฏิบัติการข่าวสาร การสงครามบัญชาการและควบคุม การปฏิบัติการไซเบอร์ และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) ที่ต้องดำเนินการเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายเราให้บรรลุภารกิจที่วางแผนไว้

 

เอกสารอ้างอิง

[1] http://en.wikipedidia.org/wiki/Operations_security

[2] Joint Publication 3-13.3, Operations Security, 29 June 2006

[3] Joint Publication 3-13.3, Operations Security, 4 January 2012

 

The Inter-Relation within Information Operations

Gp.Capt.Niwat  Niamploy, Royal Thai Air Force

Royal Thai Air Force Academy

B.Sc.in Command, Control & Communication and Information System, RMCS.

   M.Sc.in Information Security, RHLU.

               According to the Office of Force Transformation, there are four domains of conflict that be involved to the modern war fighting as the Social Domain, the Cognitive Domain, the Information Domain, and the Physical Domain. The intersection of all domains is the Network Centric Warfare (NCW) or the Information Age Warfare [1].

 Image

Figure 1. Domains of Conflict

Nowadays, military personnel found that they have been involved with the information operations (IO) in many aspects. Each individual person/unit/brunch/service has its task relates to the IO for its particular objective. In the modern military world, the IO plays the most important part to achieve the goal from the strategic level to the tactical. There are many subjects that are related to the IO domain; eg. Command and Control (C2), Information Warfare (IW), Electronic Warfare (EW), Computer Network Operations (CNO), and etc. Therefore, the relation between units in the information domain should be cleared to everyone for understanding their works and how they interact with each others to meet the primary objectives.

Information Operations

According to the Joint Publication 3-13 Information Operations 27 November 2012, the information is a power tool to influence, disrupt, corrupt, or usurp an adversary’s ability to make and share decisions.[2] In the present, to win the war mainly done by controlling the adversary’s decision making in the information domain. The information dominance is an essential subject in the modern warfare.  Therefore, all national powers (diplomatic, social, military, economic, and technology) are employed in the information environment requires the ability to securely transmit, receive, store, and process information in near real time. The nation’s state and non-state adversaries are equally aware of the significance of this new technology, and will use information-related capabilities (IRCs) to gain advantages in the information environment, just as they would use more traditional military technologies to gain advantages in other operational environments.

Information Environment

The information environment is identified as the aggregate of individuals, organizations, and systems that collect, process, disseminate or act on information. The information environment consists of three interrelated dimensions, which continuously interact with individuals, organizations, and systems. These dimensions are known as physical, informational, and cognitive.

 – The Physical Dimension: The physical dimension is composed of command and control (C2) systems, key decision makers, and supporting infrastructure that enable individuals and organizations to create effects. It is the dimension where physical platforms and the communications networks that connect them reside. The physical dimension includes, but is not limited to, human beings, C2 facilities, newspapers, books, microwave towers, computer processing units, laptops, smart phones, tablet computers, or any other objects that are subject to empirical measurement. The physical dimension is not confined solely to military or even nation-based systems and processes; it is a defused network connected across national, economic, and geographical boundaries. Therefore, the physical dimension is related to the subjects that involve all people, physical equipments, systems, and processes such as the Commander/Leader, Command and Control System, Computer System, Electronic and Communication System, Supportive Infrastructure, Decision Making Process, and etc.

– The Information Dimension: The informational dimension encompasses where and how information is collected, processed, stored, disseminated, and protected. It is the dimension where the C2 of military forces is exercised and where the commander’s intent is conveyed. Actions in this dimension affect the content and flow of information. This dimension is related to the subjects that are involved with the information operation, assessment, manipulation, distribution, security, and etc., including the intelligence processes and procedures. The subjects that are related to this dimension such as Intelligence, Information Warfare, Information Assurance, Information Support Operation, Data Distribution, Targeting, and etc.

– The Cognitive Dimension: The cognitive dimension encompasses the minds of those who transmit, receive, and respond to or act on information. It refers to individuals’ or groups’ information processing, perception, judgment, and decision making. These elements are influenced by many factors, to include individual and cultural beliefs, norms, vulnerabilities, motivations, emotions, experiences, morals, education, mental health, identities, and ideologies. Defining these influencing factors in a given environment is critical for understanding how to best influence the mind of the decision maker and create the desired effects. As such, this dimension constitutes the most important component of the information environment. The subjects that be concerned within this dimension effect the understanding and decision making of human in the information domain, such as Education, Believe, Culture, Public Affair, Thinking Methods, Civil-Military Operation, Military deception, and etc.

Image

 Figure 2.The Information Environment, Information Dimension and its subjects

Information-Related Capabilities (IRC)

The Information-Related Capabilities (IRCs) are defined as tools, techniques or activities employed within a dimension of the information environment, which can be used to achieve a specific end(s). They affect the ability of the target audience (TA) to collect, process, or disseminate information before and after decisions are made. The TA is the individual or group selected for influence and can be allies, multinational partners, adversaries, or potential adversaries. The joint force (means) employs IRCs (ways) to affect the information provided to or disseminated from the TA in the physical and informational dimensions of the information environment to affect decision making and ultimately the adversary actions in the physical dimension.

Image

Figure 3. Application of IRC to achieve influence

The commander will use information-related capabilities (IRCs) to gain advantages in the information environment. The employment of IRCs is complemented by a set of capabilities such as operations security (OPSEC), information assurance (IA), counter-deception, physical security, electronic warfare (EW) support, and electronic protection. These capabilities are critical to enabling and protecting the JFC’s C2 of forces. Key components in this process are:

             (1) Information. Data in context to inform or provide meaning for action.

             (2) Data. Interpreted signals that can reduce uncertainty or equivocality.

             (3) Knowledge. Information in context to enable direct action. Knowledge can be further broken down into the following:

                      (a) Explicit Knowledge. Knowledge that has been articulated through words, diagrams, formulas, computer programs, and like means.

                      (b) Tacit Knowledge. Knowledge that cannot be or has not been articulated through words, diagrams, formulas, computer programs, and like means.

             (4) Influence. The act or power to produce a desired outcome or end on a TA.

             (5) Means. The resources available to a national government, non-nation actor, or adversary in pursuit of its end(s). These resources include, but are not limited to, public- and private-sector enterprise assets or entities.

             (6) Ways. How means can be applied, in order to achieve a desired end(s). They can be characterized as persuasive or coercive.

             (7) Information-Related Capabilities. Tools, techniques, or activities using data, information, or knowledge to create effects and operationally desirable conditions within the physical, informational, and cognitive dimensions of the information environment.

             (8) Target Audience. An individual or group selected for influence.

             (9) Ends. A consequence of the way of applying IRCs.

Information Operations (IO) Application

The relational framework describes the application, integration, and synchronization of IRCs to influence, disrupt, corrupt, or usurp the decision making of TAs to create a desired effect to support achievement of an objective.

Joint force commanders (JFCs) may establish an IO staff to provide command-level oversight and collaborate with all staff directorates and supporting organizations on all aspects of IO. Most combatant commands (CCMDs) include an IO staff to serve as the focal point for IO. Faced with an ongoing or emerging crisis within a geographic combatant commander’s (GCC’s) area of responsibility, a JFC can establish an IO cell to provide additional expertise and coordination across the staff and interagency

IO is not about ownership of individual capabilities but rather the use of those capabilities as force multipliers to create a desired effect. There are many military capabilities that contribute to IO and should be taken into consideration during the planning process. These include: strategic communications, joint interagency coordination group, public affairs, civil-military operations, cyberspace operations(CO), information assurance, space operations, military information support operations (MISO), intelligence, military deception, operations security, special technical operations, joint electromagnetic spectrum operations, and key leader engagement.

There are other actions or Activities that could be performed for the achievement in the Information Operations such the following table:

ImageFigure 4. The IO Activities

Information Warfare (IW)

The term Information Warfare (IW) is primarily an American concept involving the use and management of information technology in pursuit of a competitive advantage over an opponent. Information warfare may involve collection of tactical information, assurance(s) that one’s own information is valid, spreading of propaganda or disinformation to demoralize or manipulate the enemy and the public, undermining the quality of opposing force information and denial of information-collection opportunities to opposing forces. Information warfare is closely linked to psychological warfare.[3]  Most of the rest of the world use the much broader term of “Information Operations” which, although making use of technology, focuses on the more human-related aspects of information use, including (amongst many others) social network analysis, decision analysis and the human aspects of Command and Control. According to the Joint Publication 3-13: Information Operations, 13 February 2006, the Information Warfare had be removed as a term from joint IO doctrine.[4]

Command and Control Warfare (C2W)

Command and Control Warfare (C2W) is a war fighting application of IW in military operations and employs various techniques and technologies to attack or protect command and control.[5]  C2W [DOD] is defined as the integrated use of operations security, military deception, psychological operations, electronic warfare, and physical destruction, mutually supported by intelligence, to deny information to, influence, degrade, or destroy adversary command and control capabilities, while protecting friendly command and control capabilities against such actions.

C2W is the integrated use of psychological operations, military deception, operations security, electronic warfare, and physical destruction, mutually supported by intelligence. C2W is both offensive and defensive:

             (1) C2-attack. Prevent effective C2 of adversary forces by denying information to, influencing, degrading, or destroying the adversary C2 system.

             (2)  C2-protect. Maintain effective command and control of own forces by turning to friendly advantage or negating adversary efforts to deny information to, influence, degrade, or destroy the friendly C2 system.

 Image

Figure 5. Command and Control Warfare

Comparing C2W with IO measures, the physical destruction in C2W and the computer network operations in the IO, these are only activities that are different.  And also, the support capabilities and the related capabilities in IO are disappeared in the C2W. The missing capabilities are involved mostly in the cognitive domain.

The Effects Based Operations (EBO)

“Operational Art translates the commander’s strategy into operational design, and, ultimately, tactical action, by integrating the key activities of all levels of war.”

JP 1-02, Dictionary of Military and Associated Term

                 According to Operational Art, the EBO concept could be fitted in the strategic as the desired conditions/results/effects (End Stage) have done by tasks/course of actions (Ways) in events/management of resources and mechanisms (Means). The EBO is currently accepted to be the conceptual strategic in military operations. Therefore, the information operations should be related and allocated into the EBO concept.

ST-OA-EBO

Figure 6. The relationship between Strategy, Operational Art, and Effects Based Operations

                 The IO is one of essential functions to carry out the Effects Based Operations (EOB). In this concept, the elements of IO can be allocated into the EBO as follows:

                 – Effects consist of commander’s intent (Objectives) and target audiences (Allies, Multinational Partners, Adversaries, and Potential Adversaries.

– Mechanisms are the management of resources and assets e.g. a joint force (Commander, IO staff, IO Cell, and Active Forces) and key component assets.

– Actions are the IRCs which could be all military capabilities, C2W, IW measures, and IO Activities

EBO-IO

Figure 7. The relationship between the Effects Based Operations and the Information Operations

The Strategic Communications

The Strategic Communications (SC) means infusing communications efforts with an agenda and a master plan. Typically, that master plan involves promoting the brand of an organization, urging people to do specific actions, or advocating particular legislation.[6]  The SC can mean either communicating a concept, a process, or data that satisfies a long term strategic goal of an organization by allowing facilitation of advanced planning, or communicating over long distances usually using international  telecommunications or dedicated global network assets to coordinate actions and activities of operationally significant commercial, non-commercial and military business or combat and logistic subunits. It can also mean the related function within an organization, which handles internal and external communication processes.[7]  The recently approved NATO Policy on Strategic Communication defines Strategic Communication as “the coordinated and appropriate use of NATO communications activities and capabilities – Public Diplomacy, Military Public Affairs, Information Operations and Psychological Operations, as appropriate – in support of Alliance policies, operations and activities, and in order to advance NATO’s aims”

Strategic communication (SC) refers to focused US Government efforts to understand and engage key audiences to create, strengthen, or preserve conditions favorable for the advancement of US Government interests, policies, and objectives through the use of coordinated programs, plans, themes, messages, and products synchronized with and leveraging the actions of all instruments of national power. The US military plays an important supporting role in SC, primarily through information operations, public affairs, and defense support to public diplomacy. SC considerations should be included in all joint operational planning for military operations from routine, recurring military activities in peacetime through major operations.[8]

 Image

Figure 8. The Relationship between Strategic Communications (SC) and Others

               From the Draft of RTARF’s Doctrine for Strategic Communications, The relationship between (SC) and other activities can be defined by the capabilities to achieve the organization objectives. There are three main capabilities for the SC such as follows:

– Flexible Deterrence Options (FDO)

FDOs are preplanned, deterrence-oriented actions carefully tailored to send the right signal and influence an adversary’s actions. They can be established to dissuade actions before a crisis arises or to deter further aggression during a crisis. FDOs are developed for each instrument of national power—diplomatic, informational, military, and economic—but they are most effective when used to combine the influence across instruments of national power.[9]

FDOs serve two basic purposes. First, they assist in bringing an issue to early resolution before armed conflict by sending an appropriate message to belligerent parties. Second, they position  forces in a manner that facilitates implementation of OPLANs/CONPLANs or OPORDs if hostilities are unavoidable.

– Show of Forces

Show of force operations usually involve the deployment or buildup of military forces, an increase in the readiness status and level of activity of designated forces, or a demonstration of operational capabilities by forces already in the region. Although actual combat is not desired, shows of force can rapidly and unexpectedly escalate.[10]

The shows of force serve three principal reasons: to bolster and reassure allies, deter potential aggressors, and gain or increase influence. Shows of force are designed to demonstrate a credible and specific threat to an aggressor or potential aggressor.

– Visual Information (VI)

Visual information is frequently incorporated in an context to enhance the delivery and retention of textual or oral information. Whether in a presentation to commanders/colleagues/audiences, visual information, has the power to capture and hold audience attention and significantly increase the percent recall beyond what is generally accomplished when information is delivered through primarily aural or text based methods.[11] The Combat Camera (COMCAM) would be the significant resource for the input of VI. The COMCAM Team will provide the Office of the Secretary of Defense (OSD), Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS), the military departments, combatant commands, and JTFs with a directed imagery capability in support of operational and planning requirements through the full range of military operations.

There are others capabilities that could be used for SC and could be supported other strategy issues as follows:

– Information Operations (IO) e.g. the Electronic Warfare(EW), the Computer Network Defense(CND) replaced by the Cyberspace Operations, the Psychological Operations(PSYOP), the Operations Security(OPSEC), and the Military Deception(MILDEC).

– Civil-Military Operations (CMO)

CMO are the activities of a commander performed by designated civil affairs or other military forces that establish, maintain, influence, or exploit relationships between military forces and indigenous populations and institutions (IPI), by directly supporting the attainment of objectives relating to the reestablishment or maintenance of stability within a region or host nation.[12]

– Defense Support to Public Diplomacy (DSPD)

DSPD are those activities and measures taken by the defense components to support and facilitate public diplomacy efforts of the government. They may include the public affair activities.

– Social Media e.g. the Facebook, Myspace, Bloge, and etc.

– Physical Destruction: by military assets and/or other means

Conclusion

In the modern warfare, there are many dimensional activities must be conducted. The Information Operations (IO) is one of the most important activities to win the war. It concerns all domains that are related to achieve the objectives. There are many activities that be defined to win the war in their own domains. Therefore, the commander must collaborate all activities into the same effort. Nevertheless, the all IO components will be floated in the information environment (IE), Therefore, the inter-relationships between themselves are very flexible and adaptable depend on current situation in the theater.

Image

Figure 9. The Information Operations Relationship in its Environment

——————————————————————

 References

[1]   The Implementation of Network-Centric Warfare, the Office of Force Transformation

[2]   The Joint Publication 3-13: Information Operations, 27 November 2012

[3]   http://en.wikipedia.org/wiki/Information_warfare

[4]   The Joint Publication 3-13: Information Operations, 13 February 2006

[5]   The Joint Publication 3-13.1: Joint Doctrine for Command and Control Warfare (C2W), 7 February 1996

[6]   http://www.idea.org/blog/2011/03/16/what-is-strategic-communications

[7]   http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_communication

[8], [9]  The Joint Publication 5-0: Joint Operation Planning, 11 August 2011

[10]  http://www.globalsecurity.org/military/ops/fdo.htm

[11]  https://ocio.osu.edu/elearning/toolbox/brief/visual-information/

[12]  The Joint Publication 3-57: Civil-Military Operations, 11 September 2013

ไซเบอร์ กับการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการ (Cyber with Security and Operations)

ไซเบอร์ กับการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการ

Cyber with Security and Operations

 โดย น.ท.นิวัติ  เนียมพลอย, ต.ค.-พ.ย.๕๖

โรงเรียนนายเรืออากาศ, นนอ.๓๗

B.Sc.in Command, Control & Communication and Information System, RMCS.

M.Sc.in Information Security, RHLU.

 

ความหมายของ Cyber

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ให้ความหมายของ ไซเบอร์ (Cyber) คือ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ (Cybernetics) และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย “สารสนเทศ (Virtual) เสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง”

 

ไซเบอร์เนติกส์ (Cybernetics) เป็นวิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม เช่น ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกที่ทำงานคล้ายคลึงกัน วิชานี้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และยึดหลักการพื้นฐาน ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารอธิบายการทำงานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ ชื่อของวิชานี้มาจากคำภาษากรีก หมายความว่า นำ หรือ ปกครอง

 

ทั้งนี้ สารานุกรมออนไลน์ (www.enwikipedia.org) ได้รวบรวมกลุ่มคำที่มีความหมายใกล้เคียงและมีความสัมพันธ์กันไว้ ได้แก่ E-, Cyber-, และ Virtuality ซึ่งมักใช้นำหน้าผลผลิตหรือการบริการ ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการ

E- ย่อมาจาก อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ใช้ในนำหน้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce), ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-business), การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นต้น

Cyber- เป็นคำนำหน้านามที่กร่อนมาจากคำว่า ไซเบอร์เนติกส์ (Cybernetics) เป็นคำมาจากภาษากรีก แปลว่า ความสามารถในการนำ (Steering) หรือ การปกครอง (Governing) ทั้งนี้ Cybernetics ยังมีความหมายในการควบคุมการพูดและกระบวนการในการทำงานของสมอง ซึ่งนำไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ในการทำงานของระบบควบคุมระยะไกล หรือการควบคุมแบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อนำไปใช้ในคำว่า Cyberspace มีความหมายครอบคลุมถึงขอบเขตการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกล ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า Virtual Space หรือ Virtual Universe

ส่วน Virtual มีความหมายว่า “ใกล้เคียง”, “เกือบจะ” และ”จำลอง” ถูกใช้ในคำว่า Virtual Reality ในความหมายของการจำลองเสมือนจริง และแนวทางที่ทำให้เข้าใกล้ความจริง ดังนั้น Virtual Reality จึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง เป็นเพียงสิ่งที่เสมือนความจริง หรืออาจใช้แทนความจริงได้ในจุดมุ่งหมายบางอย่าง

โดยรวมแล้ว Cyber- จึงเป็นความหมายในเชิงนามธรรม หมายถึงขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะครอบคลุมมากกว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความหมายในเชิงรูปธรรม ของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป  แต่หากเปรียบเทียบกับระบบข้อมูลข่าวสาร (Information System) สามารถกำหนดให้ Cyber เป็นส่วนหนึ่ง หรือ Subset ของระบบข้อมูลข่าวสารได้ แต่หากว่าในทางปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลข่าวสาร (Information System), ห้วงไซเบอร์ (Cyberspace) และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) นั้น ไม่สามารถแยกแยะออกจากกันได้

ห้วงไซเบอร์ (Cyberspace) เป็นขอบเขตที่กำหนดโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการจัดเก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายและโครงสร้างสาธารณูปโภคทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความปลอดภัยของไซเบอร์ (Cyber Security)

ตามพจนานุกรม Cyberspace Operations Lexicon ของ กห.สหรัฐ กำหนดให้ Cyber Security คือ กระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ (ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพ), ความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บ เข้าถึง ประมวลผล และกระจายข้อมูล ทั้งนี้ Cyber Security ยังรวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำลาย การจารกรรมท อุบัติเหตุ และความผิดพลาดต่าง ๆ

ความเสี่ยงของ Cyber Security อาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ทำลายความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder), ผลกระทบที่มีต่อการเก็บรักษาและการเติบโตของกลุ่มลูกค้า, การละเมิดการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มลูกค้าและผู้ถือหุ้น, การรบกวนการทำงานหรือการดำเนินธุรกรรม, ผลกระทบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่ส่งผลต่อโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญของชาติ

 

 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

เนื่องจากไซเบอร์มีขอบเขตที่กว้าง และครอบคลุมการปฏิบัติในหลากหลาย ดังนั้นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย ทั้งนี้จากคำจำกัดความของไซเบอร์ ที่มีความใกล้เคียงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในห้วง        ไซเบอร์จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น

 • เทคนิค Authentication ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล หรืออุปกรณ์ปลายทางที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
 • เทคนิค Automated theorem proving และเครื่องมือในการตรวจสอบอื่น ๆ สามารถทำให้กลไกที่ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยตามความต้องการที่ได้กำหนดไว้
 • เทคนิค Capability and Access Control List สามารถถูกใช้ในการกำหนดและแยกแยะการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
 • เทคนิค Chain of Trust สามารถถูกใช้ในการทำให้ซอฟแวร์ที่ถูกใช้งานผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากผู้ออกแบบระบบ
 • เทคนิคการรหัส (Cryptographic) สามารถถูกใช้ในการป้องกันข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลระหว่างระบบ ลดโอกาสความเป็นไปได้ในการลักลอบเปิดเผยและแก้ไชข้อมูลระหว่างการรับ-ส่ง
 • อุปกรณ์ Firewall สามารถป้องกันระบบจากการรุกรานแบบ online โดยการกำหนดการผ่านเข้าออกของ Data Package ผ่านเส้นทางการจราจรบนเครือข่ายที่กำหนด ตามที่ผู้ดูแลระบบได้ออกแบบไว้
 • การใช้งาน Microkernel ซึ่งเป็นซอฟแวร์ขนาดเล็กที่สำคัญภายใต้ Operating System เพื่อป้องกันในระดับล่าง
 • การใช้งานซอฟแวร์รักษาความปลอดภัยที่จุดติดต่อ (Endpoint Security Software) เช่น ซอฟแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการระบุ และทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดีออกจาระบบคอมพิวเตอร์ การหลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ลดมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การยินยอมให้มีการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อถ่ายเทข้อมูลโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
 • การรักษาความลับ (Confidentiality) เป็นมาตรการในการปกปิดข้อมูลข่าวสาร ให้รับทราบได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • การรักษาข้อมูล (Data Integrity) เป็นการเพิ่มความคงทนและความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระหว่างการบันทึกข้อมูล
 • การสำรองข้อมูล (Back up Data) เป็นหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ทำโดยการสำเนาของไฟล์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ และเก็บรักษาไว้ในที่ตั้งที่อยู่ห่างจากระบบหลักที่ปฏิบัติอยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งที่ตั้งใหม่นั้นต้องสามารถป้องกันภัยคุกคามในด้านอุบัติภัย และภัยธรรมชาติขนาดใหญ่
 • เทคนิค Honey Pots เป็นการทิ้งช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ซึ่งสามารถใช้ในการจับกุมผู้เจาะระบบ หรือการซ่อมแซมช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัยนั้น ๆ
 • ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System)   เป็นระบบที่ตรวจสอบเครือข่ายเพื่อหาผู้ใช้งานที่ไม่ควรอยู่ในเครือข่าย และ/หรือ ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เช่น การทดลอง password หลาย ๆ ครั้ง เป็นต้น
 • เทคนิคการ Pinging เป็นแนวโน้มในการเจาะระบบเบื้องต้นโดยการค้นหา และตรวจสอบ IP Address ของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่ผู้เจาะพยายามเจาะเจ้าไป
 • การให้ความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยแก่พนักงานในองค์กรให้ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาหากองค์กรถูกคุกคามด้านการรักษาความปลอดภัยของไซเบอร์

 

การปฏิบัติการในห้วงไซเบอร์ (Cyberspace Operations)

ตาม  AFDD 3-12 : Cyberspace Operations กล่าวว่า อิสรภาพในการดำเนินกลยุทธ์ภายใต้ขอบเขตในห้องไซเบอร์ เป็นสิ่งนำมาซึ่งขีดความสามารถในการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของ ทอ.สหรัฐ ได้แก่ การบัญชาการ, การควบคุม, การติดต่อสื่อสาร, การปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์, การข่าวกรอง, การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน ปัจจุบันการทำงานของระบบการค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และการป้องกันประเทศที่ทันสมัยขึ้นอยู่กับอิสรภาพของการใช้งานทรัพยากรภาคพื้น ภาคทะเล ภาคอากาศ ห้วงอวกาศ และห้วงไซเบอร์ โดยเฉพาะพลังอำนาจห้วงไซเบอร์มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อกับการปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ตลอดจนพลังอำนาจนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการเข้าร่วม ความรวดเร็ว การเข้าถึง การล่องหน และความแม่นยำ ให้กับกองกำลังทหารได้เป็นอย่างดี

การควบคุมในห้วงไซเบอร์โดยรวมกับการปฏิบัติภารกิจ เป็นความต้องการพื้นฐานก่อนสิ่งอื่นใดของการปฏิบัติทุกภารกิจทางทหารที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่เราชื่นชอบกำลังที่พร้อมด้วยขีดความสามารถด้านไซเบอร์ เรายังคงต้องตระหนักถึงขีดความสามารถและความพยายามที่ไม่สมมาตรในห้วงไซเบอร์ของศัตรูของเราเช่นกัน  ดังนั้น เราต้องดำรงพันธะด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกำลังพล เพื่อความเหนือกว่าในการแข่งขันของห้วง  ไซเบอร์ต่อไป

เมื่อพิจารณาแล้วการปฏิบัติการไซเบอร์ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านการทหารเท่านั้น หากสามารถนำไปใช้ในความมั่นคงด้านอื่น ๆ (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม) ดังนั้น ในภาคธุรกิจที่จะต้องคงความได้เปรียบคู่แข่งทางการค้า และรักษาฐานลูกค้าเดิม ตลอดจนขยายฐานการตลาดใหม่อยู่ตลอดเวลา จำเป็นจะต้องพึ่งพาการปฏิบัติการในห้วงไซเบอร์เช่นเดียวกันกับด้านการทหาร

การสงครามไซเบอร์ หรือ Cyber Warfare (CW) คือการขัดกันของกำลังที่ใช้กรอบของไซเบอร์เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ได้มาซึ่ง การครองความได้เปรียบในห้วงไซเบอร์ หรือ Cyberspace Superiority (ระดับขั้นในการควบคุมในห้วง   ไซเบอร์ โดยกำลังฝ่ายหนึ่งที่สามารถบังคับหรืออนุญาตให้การปฏิบัติการดำเนินการไปอย่างเชื่อมั่นและปลอดภัย โดยหน่วยกำลังที่ปฏิบัติบนพื้นที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ ภาคพื้นดิน, ภาคทะเล, ภาคอากาศ และภาคอวกาศ) ปราศจากการขัดขวางของฝ่ายศัตรู) การปฏิบัติการทางทหารที่ดำเนินการเพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานระบบไซเบอร์และอาวุธของฝ่าย ตรงข้าม รวมทั้ง เพื่อดำรงการปฏิบัติงานระบบไซเบอร์และอาวุธอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายเราในการขัดกัน การปฏิบัติการดังกล่าวรวมถึง การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack), การป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Defense) และการแสวงหาประโยชน์จากการสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ (Cyber Operational Preparation of Environment หรือ Cyber Enabling Actions)

 “ Cyberspace superiority. The operational advantage in, through, and from cyberspace to conduct operations at a given time and in a given domain without prohibitive interference.

Cyberspace superiority may be localized in time and space, or it may be broad and enduring. The concept of cyberspace superiority hinges on the idea of preventing prohibitive interference to joint forces from opposing forces, which would prevent joint forces from creating their desired effects. “Supremacy” prevents effective interference, which does not mean that no interference exists, but that any attempted interference can be countered or should be so negligible as to have little or no effect on operations. While “supremacy” is most desirable, it may not be operationally feasible. Cyberspace superiority, even local or mission-specific cyberspace superiority, may provide sufficient freedom of action to create desired effects. Therefore, commanders should determine the minimum level of control required to accomplish their mission and assign the appropriate level of effort.

การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)

การโจมตีทางไซเบอร์ คือ การกระทำใด ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์, เครือข่าย หรือระบบ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งใจเป็นภัยคุกคาม ขัดขวาง หรือทำลายระบบ, ทรัพยากร และการทำงานของไซเบอร์ที่สำคัญของศัตรู ผลกระทบที่ต้องการของการโจมตีทางไซเบอร์ไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียงระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่เป็นเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การโจมตีต่อระบบคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการลิดรอน หรือทำลายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค หรือขีดความสามารถของระบบบัญชาการและควบคุม (C2)  การโจมตีทางไซเบอร์อาจจะต้องใช้พาหะตัวกลางในการดำเนินการ รวมทั้ง อุปกรณ์ต่อเชื่อมต่าง ๆ (Peripheral Devices), เครื่องส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transmitters), การเข้ารหัส (Embedded Code), หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (Operators) กิจกรรมหรือผลกระทบของการโจมตีอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจาย เป็นวงกว้าง หรือเป็นเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย

การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ถูกใช้แทนที่คำว่า การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Attack : CNA) เนื่องจาก การโจมตีทางไซเบอร์นั้นเชื่อมโยงกับกระบวนทัศน์หรือหลักนิยมของการปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Operations: CNO) ที่ใหญ่กว่า ซึ่งมีความแตกต่างกันจากวิธีการในความหมายของคำว่า การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Attack : CNA)

“ การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Attack : CAN) – [กห.สหรัฐ] คือประเภทหนึ่งของอำนาจการยิงที่ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์การรุกซึ่งต้องปฏิบัติจากการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะรบกวน ลิดรอน เสื่อมลง ทำให้เสียหาย หรือทำลายข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารเป้าหมาย หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ/เครือข่ายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบที่ต้องการอย่างยิ่งยวดอาจไม่ใช่ระบบที่เป็นเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนความพยายามที่สำคัญกว่านั้น เช่น การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือการต่อต้านการก่อการร้าย โดยใช้การเปลี่ยนแปลง (Altering) หรือการปลอมตัว (Spoofing) ต่อระบบการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ หรือการลิดรอน (Denying) การเข้าถึงการติต่อสื่อสาร หรือช่องทางการส่งกำลังบำรุงของศัตรู ”  

การป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Defense)

การป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Defense) เป็นการประยุกต์รวมขีดความสามารถและกระบวนการในห้วงไซเบอร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำรงขีดความสามารถด้านการตรวจจับ, วิเคราะห์และลดภัยคุกคาม/จุดเสี่ยงต่าง ๆ, และดำเนินกลยุทธในการเอาชนะศัตรู เพื่อป้องกันเครือข่ายที่กำหนด ปกป้องภารกิจที่สำคัญ และทำให้เกิดอิสระในการปฏิบัติของฝ่ายเรา การป้องกันทางไซเบอร์ รวมถึง

การปฏิบัติการเครือข่ายเชิงรุก (Proactive NetOps) : การปฏิบัติการเครือข่าย (NetOps) ถูกกำหนดโดย กห.สหรัฐในการปฏิบัติการ การจัดโครงสร้าง และขีดความสามารถทางเทคนิคสำหรับการปฏิบัติการ และการป้องกันโครงข่ายข้อมูลข่าวสารโลก (Global Information Grid: GIG) การปฏิบัติการเครือข่าย (NetOps) รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Management), การรับรองการทำงานหรือการป้องกันของเครือข่าย (Net Assurance หรือ Net Defense), และการบริหารข่าวสาร (Content Management)  การปฏิบัติการเครือข่าย (NetOps) สามารถสนองตอบความต้องการของผู้บังคับบัญชาในการหยั่งรู้สถานการณ์ของ GIG เพื่อนำไปสู่การตัดสินตกลงใจในรูปแบบของการบัญชาการและควบคุม  ทั้งนี้การหยั่งรู้สถานการณ์ของ GIG ทำได้โดยการบูรณาการทั้งทางเทคนิคและการปฏิบัติการของการบริหารจัดการองค์กร และการป้องกันและกิจกรรมตลอดทุกระดับการบังคับบัญชา (ยุทธศาสตร์, ยุทธการ และยุทธวิธี)

 

 

“ NetOps is defined as the DoD-wide operational, organizational, and technical capabilities for operating and defending the GIG. NetOps includes, but is not limited to, enterprise management, net assurance2, and content management. NetOps provides commanders with GIG situational awareness to make informed command and control decisions. GIG situational awareness is gained through the operational and technical integration of enterprise management and defense actions and activities across all levels of command (strategic, operational, and tactical).

ที่มา Department of Defense NetOps Strategic Vision

 

ตัวอย่างของการปฏิบัติการเครือข่ายเชิงรุก (Proactive NetOps) เช่น การควบคุมการกำหนดค่า (Configuration Control), มาตรการรับประกันข้อมูลข่าวสาร (Information Assurance Measures), การออกแบบสถาปัตยกรรมความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security and Secure Architecture Design), การตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption of Data) เป็นต้น

การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (Defensive Counter Cyber : DCC) – เป็นมาตรการป้องกันต่าง ๆ ทั้งหมดที่ถูกออกแบบเพื่อตรวจจับ ระบุตัวตน สกัดกั้น และทำลาย หรือลดกิจกรรมอันตรายต่าง ๆ ที่พยายามเจาะ หรือโจมตีผ่านห้วงไซเบอร์ ภารกิจการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (DCC) ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเครือข่ายของฝ่ายเดียวกันในด้านการคงสภาพ (Integrity), การพร้อมใช้งาน (Availability), และการรักษาความปลอดภัย (Security) รวมทั้งการป้องกันขีดความสามารถของเครือข่ายของไซเบอร์ฝ่ายเดียวกันจากการโจมตี การบุกรุก หรือกิจกรรมที่ประสงค์ร้าย โดยการดำเนินการเชิงรุกในการค้นหา การสกัดกั้น และการกีดกันการปฏิบัติทางไซเบอร์ของศัตรู ต่อภัยคุกคามต่าง ๆ

การปฏิบัติการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์อาจรวมถึง การลวงทางทหาร (Military Deception) โดยใช้เทคนิค Honneypot หรือการปฏิบัติการอื่น ๆ, กิจกรรมที่ส่งผลเสียหายต่อศัตรู และ/หรือระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นภัยต่อฝ่ายเรา เช่น การเปลี่ยนเส้นทาง (Redirection), การระงับการปฏิบัติ (Deactivation) หรือการย้าย (Removal) โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ต่าง ๆ ทั้งนี้ การปฏิบัติการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (DCC) อาจใช้คำอื่นแทนในกรณีการปฏิบัติอยู่บนเครือข่ายหลักภายนอก กห.สหรัฐ ได้แก่ Computer Network Defense – Response Action: CND-RA, Active Defense และ Dynamic Network Defense

มาตรการเชิงรับ (Defensive Countermeasures) – เป็นมาตรการทางวิทยาศาสตร์เชิงรับในการใช้งานอุปกรณ์ และ/หรือเทคนิค ที่มีวัตถุประสงค์ต่อการทำให้การปฏิบัติของศัตรูด้อยประสิทธิภาพในเชิงการป้องกันระบบข้อมูลที่มีชั้นความลับ หรือระบบที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการ มาตรการเชิงรับนี้รวมถึงการกระทำในการระบุแหล่งที่มาของกิจกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคาม, การป้องกันบริเวณจุดเชื่อมต่อ (เช่น ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Protection System: IPS), การป้องกันเชิงรุก (Pre-Emptive Blocks), การขึ้นบัญชีดำ (Blacklisting) เป็นต้น), การติดตามในเครือข่าย (เช่น การค้นหาคนภายใน ศัตรู หรือโปรแกรมประสงค์ร้ายต่าง ๆ เป็นต้น), การข่าวกรอง (รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย) ในการตรวจจับภัยคุกคาม

 

การเตรียมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการทางไซเบอร์ (Cyber Operational Preparation of Environment : C-OPE)

การเตรียมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการทางไซเบอร์ (C-OPE) เป็นการทำงานภายในห้วงไซเบอร์ในการวางแผนและเตรียมการให้กับการปฏิบัติการทางทหารที่ตามมา โดยอาจรวมถึงการกำหนดระบุข้อมูล การกำหนดตั้งค่าระบบ/เครือข่าย หรือโครงสร้างการเชื่อมต่อทางกายภาพกับระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบช่องโหว่/จุดอ่อนของระบบ รวมถึงการกระทำเพื่อเพิ่มความมั่นใจการเข้าถึง และ/หรือการควบคุมระบบ, เครือข่าย หรือข้อมูลในระหว่างการต่อสู้กับภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งนี้การเตรียมสภาพแวดการปฏิบัติการทางไซเบอร์ (C-OPE) ครอบคลุมการเปิดเผยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Exploitation: CNE)

“การเปิดเผยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNE) – กห.สหรัฐ หมายถึง การปฏิบัติการ และขีดความสามารถด้านการรวบรวมข่าวกรอง ที่กระทำโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย หรือระบบ/เครือข่ายข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติของศัตรู”

 

สรุป

แม้ว่าปัจจุบันการกำหนดความหมายและห้วงของไซเบอร์ (Cyber and Cyberspace) ยังไม่มีความชัดเจน แต่ความสำคัญในการทำความเข้าใจในไซเบอร์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีผลกระทบกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติการยังเป็นยิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อเป็นหลักประกันในความสำเร็จของหน่วยงาน ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต

ห้วงไซเบอร์นั้นไม่สามารถแบ่งแยกได้ตามเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศ ดังนั้น การปฏิบัติการไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

————————————————————————-

เอกสารอ้างอิง

www.nstda.or.th

www.enwikipedia.org

www.nsci-va.org

AFDD 3-12 : Cyberspace Operations

ทสส.ทอ., Cyber Warfare News V.50 วันที่ 16 ต.ค.56, Cyber 101

Department of Defense NetOps Strategic Vision, December 2008: Department of Defense Chief Information Officer The Pentagon – Washington, D.C.

 

การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO)

การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO)

น.ท.นิวัติ  เนียมพลอย

B.Sc.(1st Hor.) in Command & Control, communication and Information System, RMCS.

M.Sc.(Dist.Hor.) in Information Security, Royal Holloway College

 

กล่าวนำ

โดยปกติในการทำงานใด ๆ จะมีการกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของความสำเร็จไว้ แต่การที่จะไปสู่เป้าหมายหรือให้ได้ผลลัพธ์นั้นอาจมีมากกว่าหนึ่งวิธี หรือหลายแนวทาง เช่นเดียวกันในทางการทหารวิธีการหรือแนวความคิดในการเอาชนะข้าศึกย่อมมีมากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ปรับใช้ให้สอดคล้องกับทรัพยากร เทคโนโลยี หลักนิยม และสมัยนิยมที่เหมาะสม เช่น การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Base Operations: EBO)

จุดเริ่มของการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ

การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO) เป็นแนวความคิดในการประยุกต์ใช้กำลังทหารในรูปแบบใหม่ โดยเริ่มกล่าวถึงในช่วงต้นปี ค.ศ.1990 โดยก่อนหน้านั้นกำลังทหารที่เข้าต่อสู้กับข้าศึกโดยใช้ความพยายามในการทำลายล้ายกองกำลังฝ่ายตรงข้ามในสนามรบ ทำให้เกิดการรบนองเลือด และมีความยืดเยื้อ ซึ่งแนวความคิดบนพื้นฐานของการทำลายเดิมนี้ ได้ถูกปรับเปลี่ยนที่ละเล็กละน้อยอย่างช้า ๆ ในยุคศตวรรษที่ 20

หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นการปิดฉากของสงครามเย็น ทำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีการในการทำสงครามของทหาร โดยเริ่มจากการเป็นมหาอำนาจขั้วเดียวของสหรัฐ ทำให้สหรัฐต้องเผชิญหน้ากับศัตรูแบบใหม่ที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีความยากในการคาดเดามายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความท้าทายใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่ในการปฏิบัติการของทหารมากขึ้น เช่น การบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติการอื่นนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของการใช้กำลังทหารคือทรัพยากร และงบประมาณที่ถูกจำกัด ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ใช้โดยทั่วไปจะเป็นการป้องกันการเกิดการกระทบกระทั่งกัน และใช้การตอบสนองทางการทูตในการเผชิญหน้ากับข้าศึก การดำเนินการแบบนี้ผู้กำหนดนโยบายของประเทศจะต้องสามารถขัดขวาง ห้ามปราบ หรือบีบบังคับให้ข้าศึก (หรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นศัตรู) ยกเลิกความตั้งใจเหล่านั้น ความพยายามเหล่านี้จะต้องใช้พลังอำนาจในทุก ๆ ด้านของชาติในการเปลี่ยนความคิดของศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายของตน

ในการสังเกตสงครามอ่าวในปี ค.ศ.1990-1991 มีการถกแถลงถึงการพิจารณาโครงสร้างใหม่ของวิธีการในการทำสงครามแบบอเมริกา (American way of war) จากการศึกษาค้นคว้าของ U.S. Joint Force Command (J9) ได้เผยแผ่เอกสารชื่อว่า การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations) โดยเอกสารนี้กล่าวว่า “การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบเป็นประหนึ่งความสามารถของแนวความคิดในการปฏิบัติการที่เด็ดขาดและรวดเร็ว” (…effects based operations as “an enabler of the Rapid Decisive Operations Concept.”…) และในสงครามบอสเนียระหว่างปี ค.ศ.1992-1995 แนวความคิดใหม่นี้ได้ถูกนำมาทดลองใช้ภายใต้ชื่อว่าการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ ซึ่งมีวิธีดำเนินการปฏิบัติมุ่งเน้นในการทำให้เกิดผลกระทบที่ต้องการมากกว่าวัตถุประสงค์ในการทำลายล้างทางกายภาพของเป้าหมาย

ความหมาย

เนื่องด้วยการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบนี้เป็นแนวคิดใหม่ที่นำเสนอเข้ามายังกองทัพไทย      นักยุทธศาสตร์และนักวิชาการทางทหารได้เริ่มศึกษาแนวทางนี้เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม    ภูมิประเทศ และ วัฒนธรรมประเพณีของสังคมทหารไทย เห็นได้จากบทความต่าง ๆ ที่เผยแพร่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“ กองทัพอากาศปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามขีดความสามารถที่มีอยู่ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี …. ด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่ายของระบบบัญชาการและควบคุม ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO)”

จาก หลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๐ บทที่ ๓ กำลังทางอากาศ หัวข้อการปฏิบัติการของกำลังทางอากาศ

“ แนวคิดเชิงพลวัตรปฏิบัติการกองทัพอากาศในศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางให้เกิดการปฏิบัติในกิจการทหาร ดังเช่น แผนปฏิบัติการสู่การปรับเปลี่ยนของกองทัพอากาศ ซึ่งมีทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ แนวคิดการปฏิบัติการใหม่ ปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effect based operations: EBO) และการใช้ปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์กลางแห่งสงคราม (Network centric warfare: NCW)”

โดย น.อ.ประภาส สอนใจดี บทความ”แนวความคิดในปัจจุบันสู่ความเป็นจริงในอนาคต”จาก www.do.rtaf.mi.th

“ จากแนวความคิดที่ต้องการครองความเหนือกว่าอย่างรวดเร็ว ด้วยความมุ่งหมายต่อความเหนือกว่าทางกายภาพและทางจิตวิทยาของกองทัพสหรัฐ ฯ นั้น ทางกองทัพสหรัฐ ฯ ได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่มีเรียกว่า ปฏิบัติการบนบรรทัดฐานของประสิทธิผล (Effects-Based Operations)

โดย พ.อ.ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง บทความ “ปฏิบัติการบนบรรทัดฐานของประสิทธิผล – บทต่อของการครองความเหนือกว่าอย่างรวดเร็ว” จาก www.tortaharn.net  

 

ดังนั้นเราควรรู้ว่าการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO) คืออะไร หมายถึงอะไร และใช้งานหรือต้องปฏิบัติอย่างไร จากเอกสารหลักนิยมพื้นฐานของกองทัพอากาศสหรัฐ (The Air Force Doctrine Document 1 “AF Basic Doctrine”) ได้ให้ความหมายของ การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (Effects Based Operations: EBO) ว่าเป็นวิธีการสำหรับการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินด้านยุทธการ ที่จะได้มาซึ่งผลกระทบ (ผลลัพธ์) ที่ต้องการเพื่อที่จะได้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติที่ต้องการ

Effect based operations is a methodology for planning, excuting and assessing operations to attain the effects requird to achieve desired national security objective.

AFDD1

ดร.มาริส แม๊คแค็บ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แน่นอนว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาผลกระทบในการวางแผนและการต่อสู้ แต่สิ่งที่ขาดไปคือเครื่องมือที่จะช่วยสร้างหรือประเมินแผนการปฏิบัติที่สามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบด้านกายภาพและพฤติกรรม รวมทั้งกลไกลที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่ต้องการ ดังนั้น EBO จึงเป็นกระบวนการคิด หรือวิธีคิดแบบใหม่ที่สามารถสนับสนุนได้ในทุกภารกิจตั้งแต่การปฏิบัติการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian Relief Operations: HUMRO) ไปจนถึงสงครามขนาดใหญ่ (Major Theater War: MTW) โดยที่มีการใช้อาวุธ และไม่ใช้อาวุธ

แนวความคิดแบบ EBO นี้จะจำลองข้าศึกให้อยู่ในรูปของระบบ ซึ่งมีระบบย่อย ๆ อยู่ภายใน (System-of-System) ซึ่งสามารถใช้แบบจำลอง Center of Gravity: COG หรือ 5 Rings Model ของ Warden หรือ National Elements of Value: NEV ของ Barlow ในการจำลองระบบของข้าศึก โดยหากเราจำลองระบบหนึ่งของข้าศึกด้วยหนึ่ง COG ในแนวความคิดของ EBO นี้ เราจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการปฏิบัติต่อระบบหนึ่งที่ไปมีผลกับอีกระบบย่อยหนึ่งของข้าศึกด้วย หรือเรียกว่าการวิเคราะห์แบบ Cross-COG (NEV) การวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าระบบข้าศึกมีจุดอ่อน-จุดแข็ง รวมทั้งมีการเชื่อมโยงในการทำงานอย่างไร (Nodes & links) อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของระบบข้าศึก และสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้การประเมินค่าผลการปฏิบัติของ EBO นั้นจะต้องครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้านกายภาพ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของข้าศึก ซึ่งจะมีปัจจัยในเรื่องเวลาเข้ามาประกอบเป็นสำคัญ ดังนั้นจะต้องมาการบริหารจัดการการข่าวกรองที่ดี (Effects Based Dynamic ISR Management)

  Warden’s COG (5 Ring) Model

Barlow’s NEV Model

 

หากเราคิดว่า EBO เป็นวิธีการคิดในการปฏิบัติการใหม่ แล้วความสัมพันธ์ระหว่าง EBO กับแนวความคิดในการปฏิบัติการแบบเดิมเป็นอย่างไร จากการใช้กำลังทางทหารในอดีตส่วนใหญ่ผู้วางแผนจะคำนึงถึงอำนาจการทำลายในสนามรบ ซึ่งจะเป็นผลกระทบโดยตรงด้านกายภาพเป็นสำคัญ เช่น จำนวนข้าศึกที่สามารถสังหารได้ อัตราการสูญเสียของอากาศยานระหว่างฝ่ายข้าศึกกับฝ่ายเรา เป็นต้น แนวทางการปฏิบัตินี้ถูกเรียกว่า การปฏิบัติการบนพื้นฐานของเป้าหมาย (Target Based Operations: TBO) โดยมีการกำหนดหรือระบุเป้าหมาย หรือหน่วยกำลังของข้าศึก และวางแผนในการทำลายเป้าหมายเหล่านี้ โดยเน้นการทำลายเป้าหมายให้ได้ตามที่กำหนดไว้ ในทศวรรษที่ผ่านมานักการทหารรู้ว่าการเอาชนะข้าศึกโดยมุ่งการทำลายหน่วยทหารหรือเป้าหมายในพื้นที่การรบอย่างเดียวไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และเป็นแนวทางที่สิ้นเปลืองทรัพยากร และกำลังพลเป็นจำนวนมาก กล่าวคือหากมีขีดความสามารถที่เท่าเทียมกัน จำนวนจะเป็นปัจจัยหลักในการแพ้-ชนะ ดังเช่นการสะสมกำลังทหาร หรือการสะสมอาวุธในอดีต จึงมีการพัฒนาต่อมาเป็นการใช้กำลังทหารโดยเป็นเครื่องมือของระดับยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดผลในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งเรียกว่า การปฏิบัติการบนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ (Objective Based Operations: OBO) ซึ่งจะมองถึงผลประโยชน์ระดับยุทธศาสตร์ที่สูงกว่าการใช้กำลังทางทหาร แนวทางนี้จะมีการนำยุทธศาสตร์ที่ได้รับมาพิจารณาวางแผน ประเมินค่า และปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Strategies to Task หรือยุทธศาสตร์สู่ยุทธวิธี) โดยสามารถปฏิบัติได้อย่างตรงตามความต้องการมากกว่า และใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ากว่า TBO มาก แต่สำหรับ EBO มิใช่แนวคิดที่มาทดแทนวิธีการหรือแนวคิดขางต้นทั้งสอง แต่เป็นการพิจารณาให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านกายภาพและด้านพฤติกรรม แนวทางการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบนี้จะมองการปฏิบัติในมุมมองที่กว้างกว่า และพยายามศึกษาและจำลองแบบความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ (actions) กับผลกระทบในด้านต่าง ๆ (effects) ใช้ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในการประเมินค่าการตอบสนองของข้าศึกอย่างต่อเนื่องและ real time ต่อการปฏิบัติของฝ่ายเรา ทั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าการทำให้เกิดผลกระทบด้านพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นไปได้ยาก ดังนั้นปัญหาสำคัญในการใช้แนวทางการปฏิบัติบนพื้นฐานของผลกระทบ ได้แก่

๑.      การระบุความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลกระทบ

๒.      การเฝ้าติดตามผลกระทบให้ครบถ้วนและต่อเนื่องเป็นไปได้ยาก

๓.      ความไม่แน่นอนของตัวแปรที่มีผลต่อการปฏิบัติ

ความสัมพันธ์ระหว่าง TBO, OBO, และ EBO

แบบจำลองการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ

ในมุมมองที่กำหนดให้การปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (EBO) เป็นวิธีการ หรือกระบวนการในการทำกิจกรรมด้านยุทธการ ดังนั้น กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (DoD) โครงการ Technical Area Review and Assessment: TARA ซึ่งรายงานต่อคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับความมั่นคง (Defense Science and Technology Advisory Group: DSTAG) โดยมี รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Deputy Under Secretary of Defense for Science and Technology: DUSD(S&T)) เป็นประธาน ได้กำหนดให้ EBO เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ (Defense Technology Objectives: DTO) ได้กำหนดแนวทางในการสร้างแบบจำลองของการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ (EBO) เพื่อช่วยในการระบุและคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการกระทำของกำลังฝ่ายเราที่จะเอาชนะฝ่ายข้าศึก หรือในการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ โดยแบบจำลองของ EBO นั้นได้รับอิทธิพลจากแบบจำลองอื่น ๆ ที่ถูกใช้งานในการวางแผน การปฏิบัติ และการวิเคราะห์มาก่อนแล้ว ได้แก่

 • JP 3-56.1 Campaign Planning Model
 • Warden’s “Enemy As A System” Model
 • Barlow’s “National Elements of Value” Model
 • McCrabb’s “Enemy Reactions” Model

EBO’s Meta-Model

การวางแผนแบบการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบ

The (Almost) Complete Puzzle

          กล่าวโดยสรุปการวางแผนของ EBO แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ความตั้งใจของผู้บังคับบัญชา (Commander’s Intent: CI)

ความตั้งใจของผู้บังคับบัญชา (CI) อาจแสดงถึง สภาวะสุดท้าย (End Stage), จุดประสงค์ (Purpose), วิธีการ (Method) และความเสี่ยง (Risk) โดยเป็นการแจ้งให้ทราบ กำหนดแนวทาง ชี้นำ และสนับสนุนในกระบวนการ ผลลัพธ์ และเครื่องมือของ EBO และการเตรียมข่าวกรองสำหรับพื้นที่การรบ (Information Preparation of Battle space: IPB) โดยการใช้ Campaign Planning Model เพื่อพิจารณาถ่ายทอดวัตถุประสงค์จากการวางแผนการทัพ (Campaign Plan) ระดับยุทธศาสตร์ไปสู่การกำหนดภารกิจ (Tasking) ในระดับยุทธการ ตลอดจนถึงการปฏิบัติ (Activities) ในระดับยุทธวิธี ตลอดจนแนวทางในการประเมินค่าทุกระดับ

ขั้นตอนที่ ๒ ผลกระทบที่ต้องการ (Desired Effects)

เป็นการระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่อยู่ในแต่ละระบบของข้าศึก โดยใช้ Barlow’s NEV Model และ Warden’s Rings Model ในการระบุจุดอ่อนที่ควรจะกำหนดเป็นเป้าหมายในวัตถุประสงค์การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์จุดศูนย์ดุล (Center of Gravity: COG) ในระบบต่าง ๆ ของข้าศึก และความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อ (Links) ระหว่างกัน

ขั้นตอนที่ ๓ กระบวนการด้านการข่าวกรอง (IPB Tools & Process) และนโยบายของการปฏิบัติการบนพื้นฐานผลกระทบต่อเป้าหมาย (EBO/DTT T&Ps)

เป็นการคาดเดาผลกระทบจากการปฏิบัติโดยอาศัยกระบวนการด้านการข่าวกรอง (IPB) และการกำหนดนโยบายของการปฏิบัติการบนพื้นฐานผลกระทบ (EBO) โดยเป็นการระบุและปรับแต่งจุดศูนย์ดุล (COG) และ องค์ประกอบที่เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ (Time Sensitive Assets: TSA) ซึ่งจะได้วัตถุประสงค์ และผลกระทบที่ต้องการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปพิจารณาในการระบุเป้าหมายกับทางเลือกในการใช้อาวุธบนเป้าหมายนั้น ๆ  ในขั้นตอนนี้จะต้องใช้อุปกรณ์หาข่าวกรอง (Intelligence Surveillance and Recognizant:     ISR) ที่มีคุณภาพในการรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งไปยังผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่าการกระทำ

ขั้นตอนที่ ๔ แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ (Course of Actions: COAs)

เป็นการพิจารณาปฏิกิริยา (Reactions) ของข้าศึกเมื่อถูกกระทำต่อเป้าหมาย โดยประเมินจากวัตถุประสงค์ ขีดความสามารถ และความตั้งใจของข้าศึก โดยใช้ McCrabb’s “Enemy Reactions” Model ซึ่งต้องใช้ความรู้แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของข้าศึกมาประกอบกับ แนวทางการปฏิบัติของฝ่ายเรา โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมและห้วงเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะมีการกำหนดจุดชี้ขาด (Decisive Point), เป้าหมายที่มีคุณค่าสูง (High Value Target: HVT), เป้าหมายที่คุ้มค่า (High Payoff Targets: HPT), เป้าหมายที่ยังคลุมเครือ (Targets Under Trees: TUT) และเป้าหมายที่มีปัจจัยด้านเวลา (Time Sensitive Targets: TST)

ขั้นตอนที่ ๕ คัดเลือกแนวทางการปฏิบัติ (Selected COA)

เป็นการนำแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการคัดเลือกแล้วมาจำลองในการจำลองยุทธ์ (War Game Simulation) เพื่อทดสอบผลกระทบที่ได้รับจากแนวทางการปฏิบัติที่เลือก จนมีการวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลกระทบที่ต้องการ

ผลกระทบกับยุทธศิลป์ (Effects & Operational Art)

โดยทั่วไปมีการให้ความหมายของ ยุทธศิลป์คือการนำเสนอแนวคิดในการเชื่อมต่อความคิดทางยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติทางทหารในระดับยุทธวิธี โดยคำนึงการประสานกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในทุกระดับของสงคราม หรืออีกนัยหนึ่งคือ การยุทธการ (Operations) นั่นเอง

    “Operational Art translates the commander’s strategy into operational design, and, ultimately, tactical action, by integrating the key activities of all levels of war.”

JP 1-02, Dictionary of Military and Associated Term

Effects & Operational Art

ในความคิดด้านยุทธศิลป์ ฝ่ายอำนวยการพยายามที่จะหาคำตอบ สภาวะสิ้นสุด (End Stages) คือกลุ่มของเงื่อนไข (Conditions) ที่จะทำให้เกิด หรือเอื้อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ แนวทางการปฏิบัติ (Ways) คือ แนวทางปฏิบัติ (COA) ขั้นตอน กระบวนการ เหตุการณ์ต่าง ๆ (Events) ที่ต้องกระทำ หรือเกิดขึ้นที่ให้ได้มาซึ่งสภาวะแวดล้อมที่ต้องการ และเครื่องมือ (Means) คือ ทรัพยากรต่าง ๆ (Resources) ที่ต้องใช้ในดำเนินแนวทางการปฏิบัติให้สำเร็จ ตลอดจนต้องมีการพิจารณาบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง (Risks) หรือสิ่งที่ต้องจ่าย (Cost) ในการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่เลือก

ในแนวความคิดการปฏิบัติบนพื้นฐานของผลกระทบนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในระดับยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เกิด สภาวะสิ้นสุด (End Stage) มีเหตุ (Cause) หรือกลไก (Mechanism) ที่ทำให้เกิดผลนั้น ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงจากการกระทำไปสู่กลไก และผลลัพธ์ที่ได้ด้วยเหตุและผล (Why)

EBO CONOPS

          โดยสรุป ผลกระทบ (Effect) เป็น ผลลัพธ์จากการกระทำ โดยที่มูลเหตุ (Cause) เป็นตัวเชื่อม เหมือนประโยคเงื่อนไขที่ว่า “ถ้ากระทำ x แล้ว เกิดผลลัพธ์ y เพราะว่า มีกลไล a, b, c,…” ซึ่งกลไลจะเป็นการอธิบายวัตถุประสงค์หรือนโยบายจากผู้บังคับบัญชา (CI) แต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากที่จะระบุการปฏิบัติการบนพื้นฐานของผลกระทบให้อยู่ในรูปตรรกะได้ เนื่องจากมีปัจจัยของความไม่แน่นอนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกส่วน หรือความเชื่อมโยงระหว่างผลที่เกิดขึ้นกับการกระทำเป็นเรื่องที่คาดหมายไว้ ดังนั้นโดยส่วนใหญ่จะระบุในรูปของความน่าจะเป็น

—————————————————————–

ข้อมูลอ้างอิง

Literature survey on Effects-Based Operations. A Ph.D.Study on measuring effects and effectiveness, Maj.Z. Jobbagy, TNO Physics and Electronics Laboratory, The Netherlands. http://www.tno.nl

Effects-based operations: A new Operational Model?, Lt.Col. Allen W.Batschelet, U.S.Army War College Strategy Research Project, U.S.A., http://www.iwar.org.uk

Effects-based Operations: An Overview, Dr.Maris “Buster” McCrabb, http://www.au.af.mil

Air Force Basic Doctrine, Organization, and Command, Air Force Doctrine Document 1, USAF

TARA: The DoD Technical Review Program, Morton A.Hirschberg,  Journal of Software Technology, http://journal.thedacs.com

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร (Information Security)

น.ท.นิวัติ  เนียมพลอย, หน.ผกม.กยก.ยก.ทอ.

M.Sc.(Dist) in Information Security

กล่าวนำ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร หรือการรักษาความลับนั้น มีมานานตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกัน โดยคาดหวังว่าสิ่งที่ตนเองต้องการเปิดเผยได้ถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตที่ตนเองต้องการ สิ่งสำคัญที่จะต้องถูกปกป้องคือ สาระของข่าวสาร (Content) ต่อมาการสื่อสารของมนุษย์ได้ถูกพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารจึงต้องขยายวงกว้างออกไปให้ครอบคลุมถึงสื่อกลางที่ใช้นั้นด้วย เช่นการใช้หมึกเขียนชนิดพิเศษที่ต้องใช้เทคนิคบางประการในการทำให้ปรากฏ การใช้หีบหรือกล่องนิรภัย การใช้รหัส/การถอดรหัส ตลอดจนถึงการใช้ระบบตรวจสอบ และการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบัน ดังนั้นประเด็นในการรักษาความปลอดภัยจึงได้ขยายออกไปมากกว่าการรักษาความลับ (Secret or Confidentiality) ของสาระของข่าวสาร

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารไม่ได้อยู่เพียงในกระดาษหรือสื่อสิ่งพิมพ์แต่ยังมีการบันทึกไว้ในรูปแบบอื่นๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีวิธีการหรือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน มาตรการในการรักษาความปลอดภัยสามารถแบ่งออกเป็น ๓ มาตรการใหญ่ คือ

๑. มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วไปให้กับบุคคล สถานที่ และอุปกรณ์ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่บันทึกข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทางกายภาพ เช่น การสร้างรั้ว การเฝ้ายาม และการดำเนินงานด้านเอกสาร เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ให้เล็ดลอดไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

 

รูป ๑ Physical Security by saperation the system from any risks

๒. มาตรการรักษาความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ (Computing Security) เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง เน้นในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศ ซึ่งจะต้องดำรงไว้ใน ๓ ลักษณะ คือ การรักษาความลับ (Confidential), การคงสภาพ (Integrity) และความพร้อมในการใช้งาน (Availability)

 

รูป ๒ Network Secutity must concerns all security aspects (confidential, Integrity and availbity)

   ๒.๑ การรักษาความลับ (Confidential) เป็นการดำเนินการเพื่อให้สาระของข้อมูลข่าวสารได้ถูกเปิดเผยต่อบุคคล หรือ process ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มาตรการนี้จะทำได้โดยวิธีการเข้ารหัส (Cryptography)

   ๒.๒ การคงสภาพ (Integrity) เป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ต้องการรักษาไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากในบางกรณีผู้บุกรุกไม่มีความประสงค์ที่จะรู้สาระของข้อมูลข่าวสาร แต่ต้องการทำให้ข่าวสารนั้นผิดไปจากสาระเดิม ซึ่งจะใช้การ Error Correction Code หรือ Integrity Check Sum เป็นต้น

   ๒.๓ ความพร้อมในการใช้งาน (Availability) เป็นการรักษาความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลเช่น ข้อมูลบัญชีเงินฝากของลูกค้าธนาคาร หรือข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องพร้อมใช้งานในเวลาที่ต้องการ ซึ่งในบางครั้งเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบได้ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ในวงกว้าง เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว การแบ่งปันข้อมูล หรือ การติดต่อแบบ Social Network เป็นต้น โดยใช้วิธีการ Back Up ต่าง ๆ หรือการทำ Redundant Array of Independent Disk: RIAD รวมทั้งการเตรียมที่ตั้งสำรองในยามฉุกเฉิน

 

รูป ๓ CIA Model with Physical Security and Rule&Regulations

๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยทางระเบียบกฎเกณฑ์ (Rule and Regulations) ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ จะสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารได้สมบูรณ์ หากไม่ได้ควบคุมการใช้งานของมนุษย์ การละเมิดในระบบรักษาความปลอดภัยนั้นส่วนมากจะมีคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเสมอ ดังนั้นจึงขาดไม่ได้ที่จะต้องมีมาตรการทางด้านระเบียบกฎเกณฑ์มารองรับ หรือควบคุมการใช้งาน(Authentication) ของบุคลากรภายในองค์กร ตลอดไปถึงการออกกฎหมาย (Law) ด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศ เพื่อป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งต้องกำหนดให้มีการบันทึกการใช้งาน (Log)ของระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ(Audit) และหาผู้ละเมิดมาลงโทษ

 

รูป ๔ User Regulation for Password Log in

 

การนำการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารไปใช้งาน (Information Security Implementation)

การพิจารณานำการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารของระบบสารสนเทศไปใช้งานนั้น จะต้องทำอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ทรัพยากรค้อนข้างสูงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งอุปกรณ์ บุคคล และงบประมาณ ซึ่งในบางครั้งสามารถแทนที่ด้วยมาตรการอื่น ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยสถานที่ หรือการใช้กฎระเบียบ เป็นต้น ในการพิจารณานั้นสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานได้ ดังนี้

ขั้นที่ ๑ การสำรวจการทำงานและนโยบายขององค์กร (Security Policy) ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเรื่องของนโยบายขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม และกำกับดูแล ดังนั้นในขั้นตอนแรกจะต้องทราบถึงนโยบายขององค์กร และสำรวจทำความเข้าในระบบการทำงาน หรือการบริหารข้อมูลภายในองค์กร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริงในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกลุ่มระดับความสำคัญข้อมูล การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานข้อมูล และกำหนดลักษณะการใช้งานข้อมูล เช่น การเน้นในด้านการรักษาความลับ (Confidential Base), การเน้นในด้านการรักษาสภาพข้อข้อมูล (Integrity Base) หรือการแยกข้อมูลตามผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นต้น   

ขั้นที่ ๒ การเลือกใช้แบบจำลองของการรักษาความปลอดภัย (Security Model) เมื่อสามารถกำหนดลักษณะการใช้งานของข้อมูลได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างแบบจำลองของการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากการใช้งานข้อมูลบนระบบสารสนเทศเป็นการทำงานโดยอัตโนมัติระหว่าง Processor หลายตัว จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ (Criteria) ที่แน่นอนชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิในการเข้าถึง (Access) และการใช้งาน (Manipulate) ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับอำนาจ (Authority) หรือระดับของชั้นความลับ (Security Level) ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกัน ตัวแบบจำลองนี้เองจะเป็นการกำหนดว่า Process หรือผู้ใช้ใดสามารถเข้าถึง(Access) ใช้งานข้อมูลในลักษณะใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนที่ ๑ เช่น Bell-LaPadula Model “No Read Up & No Write Down”, Biba Model or Biba Integrity Model “No Write Up & No Read Down” หรือ Brewer and Nash model “Chinese Wall Model or Firewall” เป็นต้น

ขั้นที่ ๓ การศึกษาและประเมินค่าผลิตภัณฑ์ในตลาด (Security Product Study and Evaluation) หลังจากที่สามารถกำหนดแบบจำลองของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้แล้ว จะต้องทำการหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงความเป็นมาตรฐาน (Standard) และความไม่เป็นมาตรฐาน (Non-standard) ประกอบกัน โดยแต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน และนำมาประเมินค่าการใช้งานในระบบว่าครบถ้วนหรือไม่ ในบางครั้งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบหนึ่งอาจต้องให้วิธีการมากกว่าหนึ่งวิธี และผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในการศึกษาและเลือกใช้ต้องคำนึงถึงการบูรณาการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย สิ่งที่ได้อีกประการหนึ่งในขั้นตอนนี้คือ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ

ขั้นที่ ๔ การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment and Management) เป็นที่แน่นอนว่าในโลกธุรกิจ ต้องพยายามเพิ่มกำไร โดยการลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสินค้า สำหรับการรักษาความปลอดภัยแล้วไม่ว่าจะทำด้วยมาตรการใด ๆ ก็ตามเป็นการเพิ่มต้นทุนทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องประเมินความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสียหายหากไม่มีป้องกัน เป็นวงเงินเท่าไร และมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร และนำมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันว่าเหมาะสมกันหรือไม่ ทั้งนี้องค์กรจะต้องบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป

ขั้นที่ ๕ การนำไปใช้ (Security Implementation) เมื่อได้ข้อสรุปในการประเมินและบริหารความเสี่ยงแล้ว จะเป็นขั้นตอนในการนำระบบรักษาความปลอดภัยไปใช้งาน ซึ่งสามารถทำได้ใน ๒ ลักษณะ คือ แบบใช้หน่วยงานภายใน และ แบบใช้หน่วยงานภายนอก โดยมีการกำกับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ขั้นที่ ๖ การตรวจสอบและประเมินค่าความปลอดภัยขององค์กร (Security Inspection and Audit) เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการนำระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารไปใช้งาน เป็นการตรวจสอบหาจุดอ่อน หรือช่องทางในการละเมิด โดยจะเน้นในการกำกับดูแลการทำงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลการทำงานให้ผู้บริหารสูงสุดทราบโดยตรง

——————————————–